วิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 65f2c4d83bed1.gif
Standard of Operating Procedures; SOPs ฉบับที่ 05.0

63fc13258fbc1.gif
แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัย (Guideline for researcher) ฉบับที่ 04.0 65f2c4d83bed1.gif

63fc13258fbc1.gif

(เริ่มใช้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)

บทที่ รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน (แยกแต่ละบท) รหัส
1 การเขียน การทบทวน การแจกจ่าย และการแก้ไข วิธีดำเนินการมาตรฐาน สำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัย
Writing, Reviewing, Distributing and Amending Standard Operating Precedures for Research Ethics Committee
SOP 001/05.0
2 การจัดทำแนวปฏิบัติ
Preparation of Guidelines
SOP 002/05.0
3 โครงสร้างและหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
Constituting Research Ethics Committee
SOP 003/05.0
4 ข้อตกลงรักษาความลับ/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
Confidentiality / Conflict of Interest Agreements
SOP 004/05.0
5 การฝึกอบรมกรรมการจริยธรรมการวิจัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
Training Research Ethics Committee Members and Office Personnel
SOP 005/05.0
6 การเลือกผู้เชี่ยวชาญอิสระ
Selection of Independent Consultants
SOP 006/05.0
7 การจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นครั้งแรก
Management of Initial Protocol Submissions
SOP 007/05.0
8 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบขอยกเว้น
Exemption Review
SOP 008/05.0
9 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน
Expedited Review
SOP 009/05.0
10 การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในที่ประชุม
Full Board Review
SOP 010/05.0
11 การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
Review of Medical Device Studies
SOP 011/05.0
12 การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วส่งกลับเข้ามาอีกครั้ง
Review of Resubmitted Protocol
SOP 012/05.0
13 การทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
Review of Protocol Amendments
SOP 013/05.0
14 การทบทวนพิจารณารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
Review of Progress Report
SOP 014/05.0
15 การทบทวนพิจารณารายงานสิ้นสุดการวิจัย
Review of Close Out Study Reports
SOP 015/05.0
16 มาตรการกับการเบี่ยงเบน ฝ่าฝืนโครงการวิจัย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
Intervention in Protocol Deviation / Violation / Non-Compliance
SOP 016/05.0
17 การตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้เข้าร่วมการวิจัย
Response to Participants’ Request
SOP 017/05.0
18 การจัดการรายงานยุติการวิจัยก่อนกำหนด/การระงับการวิจัย
Management of Premature Study Termination/ Suspension of Trial
SOP 018/05.0
19 การทบทวนรายงานความปลอดภัย
Review of Safety Report
SOP 019/05.0
20 การตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย
Site Monitoring Visits
SOP 020/05.0
21 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม การดำเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes
SOP 021/05.0
22 การประชุมนัดพิเศษ
Extra Meeting
SOP 022/05.0
23 บันทึกการติดต่อสื่อสาร
Communication Record
SOP 023/05.0
24 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่
Maintenance of Active Study Files
SOP 024/05.0
25 การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
Archive and Retrieval of Document
SOP 025/05.0
26 การธำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับ
Maintaining Confidentiality of REC’s Document
SOP 026/05.0
27 การตรวจสอบ/ตรวจตราการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
Audit and Inspection of the AMSEC
SOP 027/05.0
28 การบริหารจัดการโครงการวิจัยของ AMS-PHPT
Administation of -AMS-PHPT Research Protocols
SOP 028/05.0

รายการภาคผนวกของวิธีดำเนินการมาตรฐาน

บทที่ รายการ เอกสารประกอบ
1

รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน
ต้นแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน
แบบบันทึกการได้รับวิธีดำเนินการมาตรฐาน
คำร้องขอปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน

AF 01-001
AF 02-001
AF 03-001
AF 04-001

2 ปกแนวปฏิบัติ AF 01-002
3 โครงสร้างและหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย -
4 ข้อตกลงรักษาความลับ/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับผู้เข้าเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ข้อตกลงรักษาความลับสำหรับผู้เข้าศึกษาดูงาน/เยี่ยมสำรวจ
ข้อตกลงรักษาความลับสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัย/เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดูแลระบบของสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ข้อตกลงรักษาความลับสำหรับผู้ร้องขอสำเนาเอกสารจากสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
AF 01-004
AF 02-004
AF 03-004
AF 04-004
AF 05-004
5 แบบบันทึกการเข้าฝึกอบรม AF 01-005
6 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและการขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญอิสระ
AF 01-006
AF 02-006
7 รายการตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารโครงการวิจัยกระบวนการปกติและแบบเร่งด่วน
แบบเสนอชื่อกรรมการผู้อ่านทบทวนโครงการวิจัย
ระยะเวลาดำเนินการ
คำตัดสินของกรรมการ
AF 01-007
AF 02-007
AF 03-007
AF 04-007
8 แบบคำขอยกเว้นการพิจารณาโครงการ
เอกสารรับรองการยกเว้นจากการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
AF 01-008
AF 02-008
9 แบบคำขอการรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย แบบเร่งด่วน
แบบบันทึกความเห็นในการพิจารณาโครงการวิจัย แบบเร่งด่วน
AF 01-009
AF 02-009
10 แบบคำขอการรับรองเชิงจริยธรรมฯ
แบบบันทึกความเห็นในการพิจารณาโครงการวิจัย
แบบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ต้นแบบเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์
แบบเอกสารแสดงรายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
AF 01-010
AF 02-010
AF 03-010
AF 04-010
AF 05-010
11 รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ในการขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรมสำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์
แบบประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์
ตัวอย่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่จะศึกษาอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ตัวอย่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่จะศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ
AF 01-011
AF 02-011
AF 03-011
AF 04-011
12 แบบประเมินโครงการที่ยื่นขอเสนอเข้ามาพิจารณาซ้ำ (resubmission) AF 01-012
13 แบบการขอรับการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ปรับปรุงเอกสารคู่มือนักวิจัย
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย/ใบยินยอม หรือเอกสารอื่นๆ
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระหว่างโครงการวิจัย/เอกสารเดิม กับโครงการวิจัย/เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบประเมินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
ตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมมาก/น้อย
AF 01-013

AF 02-013
AF 03-013
AF 04-013
14 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
แบบบันทึกผลการทบทวนพิจารณาต่อเนื่อง
ใบรับรองการต่ออายุโครงการวิจัย

AF 01-014
AF 02-014
AF 03-014
15 แบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย
แบบบันทึกความเห็นรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย
AF 01-015
AF 02-015
16 แบบสรุปรายงาานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
แบบประเมินการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
AF 01-016
AF 02-016
17 แบบบันทึกข้อร้องเรียน AF 01-017
18 แบบคำขอยุติการวิจัยก่อนกำหนด/การระงับการวิจัยชั่วคราว AF 01-018
19 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ซูซาร์หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดภายในคณะ
แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรงที่มีมากกว่า 1 รายงานและแสดงจำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในรอบระยะเวลาที่รายงาน
แบบประเมินรายงาานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชินดร้ายแรง ซูซาร์หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
AF 01-019
AF 02-019
AF 03-019
20 Checklist of Monitoring Visit AF 01-020
21 รูปแบบระเบียบวาระการประชุม
แบบบันทึกรายงานการประชุม
AF 01-021
AF 02-021
22 การประชุมนัดพิเศษ -
23 แบบบันทึกการติดต่อสื่อสาร AF 01-023
24 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ -
25 แบบคำขอค้นแฟ้มเอกสาร
แบบบันทึกขอค้นเอกสารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
AF 01-025
AF 02-025
26 แบบบันทึกคำขอสำเนาเอกสารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
แบบบันทึกการทำสำเนาเอกสารต้นฉบับ
AF 01-026
AF 02-026
27 รายการสำหรับเตรียมรับการตรวจสอบ/ตรวจตรา AF 01-027
28 การบริหารจัดการดครงการวิจัยของ AMS-PHPT -