:: ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน ::

 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ข้อกำหนดการยื่นขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรมการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย [ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (SOPs) เฉพาะราย [ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ [ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ (Independent Consultants) [ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครเด็กในสถานสงเคราะห์ (Advocate) [ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (SOPs) [ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นายอุกฤษฏ์ วงศ์สัมพันธ์) แทนกรรมการที่ลาออก [ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์) แทนกรรมการที่ลาออก [ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนบปฏิบัตินักวิจัย (เพิ่มเติม) สำหรับการยื่นขอรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2562 [ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประเภทการวิจัยที่เข้าข่ายขอรับการพิจารณา แบบเร่งด่วน พ.ศ.2561 [ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561]
>><<
 • คำสั่งแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครเด็กในสถานสงเคราะห์ (Advocate) [ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2561]
>><<
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการตามมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4.0) [ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัย (เพิ่มเติม) [ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ชุดใหม่) [ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ข้อกำหนดการฝึกอบรมด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ [ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2559]
>><<
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 18/2558 (ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา และให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์) [ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Alternate Member) [ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ชุดใหม่) [ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 3.0 [ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) [ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2557]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ (Independent Consultants) [ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2557]
>><<
 • คำสังคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการตามมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2557 [ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยจริยธรรมการวิจัย ฉบับ พ.ศ. 2557 [ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัย (แทนกรรมการที่ลาออก) [ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัย (แทนกรรมการที่ลาออก) [ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2555]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2555]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2554]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ.2553 [ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ.2551 [ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2551]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) [ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2550]
>><<
 • คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2549]
>><<
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง บทบาท องค์ประกอบและแนวทางดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549]
>><<

:: บันทึกข้อตกลงด้านจริยธรรมวิจัย (MOU) ::

 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระงับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จนกว่าคณะฯ จะมีการรับรองมาตรฐาน NECAST ในรอบใหม่)
>><<
 • บันทึกข้อตกลงในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี
>><<