ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (SOPs) เฉพาะราย
[ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์
[ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566]คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ (Independent Consultants)

[ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครเด็กในสถานสงเคราะห์ (Advocate)
[ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (SOPs)
[ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นายอุกฤษฏ์ วงศ์สัมพันธ์) แทนกรรมการที่ลาออก [ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์) แทนกรรมการที่ลาออก
[ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564]


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนบปฏิบัตินักวิจัย (เพิ่มเติม) สำหรับการยื่นขอรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2562 [ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561]


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประเภทการวิจัยที่เข้าข่ายขอรับการพิจารณา แบบเร่งด่วน พ.ศ.2561
[ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561]


คำสั่งแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครเด็กในสถานสงเคราะห์ (Advocate)
[ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2561]


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
[ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560]


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการตามมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4.0)
[ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัย (เพิ่มเติม)
[ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ชุดใหม่)
[ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560]


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ข้อกำหนดการฝึกอบรมด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
[ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2559]


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 18/2558 (ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา และให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์) [ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558]


คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Alternate Member) [ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ชุดใหม่)
[ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558]

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 3.0 [ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557]

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
[ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2557]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ (Independent Consultants)
[ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2557]

คำสังคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557]

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการตามมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2557
[ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557]

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยจริยธรรมการวิจัย ฉบับ พ.ศ. 2557
[ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัย (แทนกรรมการที่ลาออก)
[ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัย (แทนกรรมการที่ลาออก)
[ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2555]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2555]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2554]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553]

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ.2553
[ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553]

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ.2551
[ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2551]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) [ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2550]

คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2549]

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง บทบาท องค์ประกอบและแนวทางดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549]


บันทึกข้อตกลงด้านจริยธรรมการวิจัย (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระงับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จนกว่าคณะฯ จะมีการรับรองมาตรฐาน NECAST ในรอบใหม่)


บันทึกข้อตกลงในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี