Online GCP and Human Research Ethics Training !!!

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้าไปรับการอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
และ/หรือ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics ได้ด้วยตนเองจากโปรแกรมอบรมออนไลน์ โดยหลังผ่านการอบรมจะได้ประกาศ
นียบัตรทีสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้1. CITI program (Collaborative Institutional Training Initiative)

เป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมการวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่ Good
Laboratory Practice (GLP), Animal Care and Use (ACU), Biosafety and Biosecurity (BSS), Good Clinical Practice (GCP),
Information Privacy and Security (IPS), Responsible Conduct of Research (RCR), Conflicts of Interest (COI), Human
Subjects Research (HSR) เป็นต้น

**สามารถทำการลงทะเบียนโดยใช้ Participating Institutions เป็น Chiang Mai University**https://about.citiprogram.org/en/homepage/

ขั้นตอนการลงทะเบียน CITI Program


2.
Protecting Human Research Participants; PHRP course

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย National Institutes of Health (NIH) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
หลักสูตรมีเนื้อหาที่มีการจัดการแนวความคิดพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย

Overview of Course
Protecting Human Research Participants online training consists of seven modules; each addressing the principles
used to define ethical research using humans and the regulations, policies, and guidance that describe the
implementation of those principles. Four of these modules are followed by a quiz.
The entire course will take approximately 3 hours to complete.http://phrp.nihtraining.com/

ขั้นตอนการลงทะเบียน PHRP


3. GCP online หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN :

เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักวิจัยที่เน้นการทำวิจัยในแบบ RCT ที่ประกอบไปด้วย Module การเรียน 12 เรื่อง ตามหลักการ ICH GCP และกฎระเบียบ
ของ the Code of Federal Regulations (CFR) สำหรับการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐฯ ใช้เวลาทำประมาณ 6 ชั่วโมง

https://gcp.nidatraining.org

ขั้นตอนการลงทะเบียน GCP online


4. ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนแห่งชาติได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

https://research.ams.cmu.ac.th/images/article/documents/0_14635487_1668387967.jpg

https://elearning-necast.nrct.go.th/


5. Thai MOOC จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course)

หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และวิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ จริยธรรมของการวิจัยในกลุ่มเปราะบาง
อ่อนแอ ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เอกสารและกระบวนการขอความยินยอม การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
ครั้งแรก และการพิจารณาภายหลังการรับรอง

https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse--v1%3ANU-NU042-2020


6. สถาบันพัฒนาบุคลากรเเห่งอนาคต (ResearchIntegrity) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” รวบรวมเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงเมื่อจะดำเนินการวิจัยใน
มนุษย์ เช่น หลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์
เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถคุ้มครองดูแลและรักษาสวัสดิภาพของอาสาสมัครอย่างสม่ำเสมอ ตลอดการศึกษา
วิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://elearn.career4future.com


7. โปรแกรมอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (MU-HSR Online Training) Version ภาษาไทย
โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยตนเอง และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการ วิจัยในคนได้

https://research.ams.cmu.ac.th/images/article/documents/0_78244110_1667443801.jpg
https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/