:: นโยบายและแผนงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ::

คณะเทคนิคการแพทย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการวิจัย โดยมีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล

กลยุทธ์
  1. เพิ่มโอกาสในการวิจัยระดับสูงสำหรับอาจารย์ โดยเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันที่มีผลงานระดับนานาชาติ
  2. สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านการ recruit นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา/วิจัยแก่นักศึกษา หรือ matching fund
  3. สนับสนุนให้มีผู้นำการรวมกลุ่มของนักวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุภายในคณะและร่วมกับกลุ่มสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. สนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนในการศึกษาวิจัยตามความต้องการที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้การดำเนินการด้านการวิจัยจะดำเนินการตามนโยบาย/ทิศทางการวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ.2566 - 2570 (อววน.) >> https://research.ams.cmu.ac.th/images/article/documents/0_80226030_1677125070.pdf <<
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566 - 2570 (สกสว.) >> https://research.ams.cmu.ac.th/images/article/documents/0_24802742_1677125089.pdf <<