:: การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ::

- คำแนะนำการขอจดสิทธิบัตร >><<
- ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร >><<
- แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร >><<
- คำรับรองเกี่ยวกับการสิทธิของรับสิทธิบัตร >><<
- ตัวอย่างการเขียนสิทธิบัตร >><<
- ตัวอย่างการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร >><<

:: ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ::


- ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 >><<
- ประกาศ มช. เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2554 >><<
- ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 >><<