หน่วยวิจัยรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Center of Radiation Research and Medical Imaging, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University)


ความเป็นมา

หน่วยวิจัยรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิจัยรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม หน่วยวิจัยรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ดำเนินการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันรังสี, การวิจัยผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและการสำรวจรังสีในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสร้างภาพทางการแพทย์เพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมสาธารณสุขของประเทศ

หน่วยวิจัยรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยหลังปริญญาเอกที่มีคุณภาพ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ตลอดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์ (Vision):

เป็นหน่วยวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และสรรสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ


พันธกิจ (Mission)
  1. ศึกษาวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันรังสีและผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
  2. สำรวจรังสีในสิ่งแวดล้อม
  3. ศึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านการสร้างภาพทางการแพทย์
  4. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์
  5. ผลิตและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และบัณฑิตที่มีคุณภาพ
รายชื่อสมาชิก
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ประธานกลุ่มวิจัย suchart.kothan@cmu.ac.th
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง รองประธานกลุ่มวิจัย siriprapa.k@cmu.ac.th
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ สมาชิกกลุ่ม mtungjai@gmail.com
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร สมาชิกกลุ่ม thumvijit@gmail.com
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี สมาชิกกลุ่ม sompong.sriburee@cmu.ac.th
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า สมาชิกกลุ่ม jaikumkao.k@gmail.com
7. อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำปี สมาชิกกลุ่ม chayanit.j@cmu.ac.th

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Collaboration)
ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1. Professor Dr.HongJoo Kim Kyungpook National University, South Korea
2. Professor Dr.Jie Pan Shandong Normal University, China
3. Professor Dr.-Ing Mitra Djamal Institut Teknologi Bandung, Bandung, 40132, Indonesia
4. Professor Dr.Shinji Tokonami Hirosaki University, Japan
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ทำเนียบหน่วยวิจัยรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์
Assoc.Prof.Dr.Suchart Kothan

คุณวุฒิ (สาขา) : Ph.D. (Génie Biologique et Médical)
ความเชี่ยวชาญ: Magnetic Resonance Imaging (MRI),
Magnetic Resonance spectroscopy (MRS)


รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
Assoc.Prof.Dr.Siriprapa Kaewjaeng

คุณวุฒิ (สาขา) : Ph.D. (Biomedical Science)
ความเชี่ยวชาญ: Radiation shielding, Radiation protection


รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ
Assoc.Prof.Dr.Montree Tungjai

คุณวุฒิ (สาขา) : Ph.D. (Biomedical Science)
ความเชี่ยวชาญ: Radiation biology


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
Asst.Prof.Dr.Tarika Thumvijit

คุณวุฒิ (สาขา) : Ph.D. (Biotechnology)
ความเชี่ยวชาญ: Radiation protection, Radiation environment


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
Asst.Prof.Dr.Sompong Sriburee

คุณวุฒิ (สาขา) : Ph.D. (Biomedical Science)
ความเชี่ยวชาญ: Radiation protection, Radiation environment


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า
Asst.Prof.Dr.Krit Jaikumkao

คุณวุฒิ (สาขา) : Ph.D. (Physiology)
ความเชี่ยวชาญ: Metabolic syndrome, Obesity, Epithelial transporter


อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำปี
Dr.Chayanit Jumpee

คุณวุฒิ (สาขา) : Ph.D. (Nuclear Engineering)
ความเชี่ยวชาญ: Radiation shielding, Radiation protection, Radiation measurement