แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

การเตรียมเอกสาร และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย

1. หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้


1) แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

- CMU แบบประเมินห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (RG 1) >> Click download

- CMU แบบประเมินห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (RG 2) >> Click download

- CMU แบบประเมินห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (RG 3) >> Click download


2) แบบฟอร์มสำหรับการทดลอง CMU-IBC 01 >> Click download


3) เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- โครงการวิจัยฉบับเต็ม (โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2567 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
- ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs) หรือแผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของโครงการวิจัย
- หนังสืออนุญาตนำเข้า-ส่งออกเชื้อ/พืช/GMOs ตามกฎหมาย (ถ้ามี)
- ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)
- ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ (ถ้ามี)


2. หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย ส่งเอกสาร พร้อมส่งเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (pdf files) เพื่อประกอบการพิจารณา

- สำหรับโครงการวิจัยสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ส่งยื่นขอรับรองผ่านคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 โดยส่งเอกสารทั้งหมด 2 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 1 ชุด) และส่งไฟล์ pdf ทาง e-mail : wassana.p@cmu.ac.th หรือ CD ได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ โทร.053-936026