ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย แบบปกติ (Full Board)

ประจำปี พ.ศ. 2566
- ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566
- ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 4 กันยายน 2566
- ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566
- ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 ธันวาคม 2566
ประจำปี พ.ศ. 2565
- ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 มกราคม 2565
- ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565
- ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 6 กรกฏาคม 2565
- ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 6 กรกฏาคม 2565
- ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565
ประจำปี พ.ศ. 2564
- ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564
- ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
- ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
- ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
- ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564
- ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ประจำปี พ.ศ. 2563
- ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563
- ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
- ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประจำปี พ.ศ. 2562
- ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 มกราคม 2562
- ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
- ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
- ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562
- ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประจำปี พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 มีนาคม 2561
- ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 กรกฏาคม 2561
- ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 กรกฏาคม 2561
- ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ประจำปี พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
- ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
- ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 - ไม่มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาแบบปกติ -
- ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 กรกฏาคม 2560
- ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 - พิจารณาปรับปรุงแก้ไข Corrective Action Plan & SOP-
- ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560
- ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 มกราคม 2559
- ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
- ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 ตุลาคม 2559
- ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ประจำปี พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
- ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 กรกฏาคม 2558
- ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558