:: ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหรือ Visiting Professor ที่มาร่วมปฏิบัติงาน ::


ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเทศ สาขา ระยะเวลา ความเชี่ยวชาญ รายละเอียด
Professor Dr. Luc de Witte The Hague University of Applied Sciences เนเธอร์แลนด์ PT 25 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566
(1 ปี 2 เดือน)
Technology for Health Care, Assistive technology, Robotics and Innovation
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3710/2565 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ Professor Dr. Luc de Witte


Professor Dr. Shinji TOKONAMI Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University ญี่ปุ่น RT 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2567
(2 ปี)
radiation และ radioactivity
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3709/2565 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr. Shinji TOKONAMI)


Professor Dr.Jianming Xu Department of Molecular and Cellular Biology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA สหรัฐอเมริกา MT 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
(1ปี)
Molecular and Cellular Biology
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1184/2565 เรื่อง แต่งตั้งศาตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr.Jianming Xu)


Professor Lawrence R. Frank University of California, San Diego, USA สหรัฐอเมริกา RT 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
(1 ปี)
advance neurosciences analysis,Magnetic Resonance Imaging (MRI) ,Electroencephalogram (EEG)
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1183/2565 เรื่อง แต่งตั้งศาตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Lawrence R. Frank)


Professor Dr. Hong Joo Kim Department of Physics, KyungPook National University เกาหลีใต้ RT 1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2566 Scintillator, semiconductor, nuclear instrumentation, radiation monitoring, medical imaging, high energy physics, nuclear physics และ astroparticle
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 4019/2564 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr. Hong Joo Kim)


Professor Dr. Jie Pan College of Life Sciences, Shandong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน RT 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565
(2 ปี)
culture cells, in vivo and in vitro system using human and mouse models, mouse experimental, transcriptome and proteome, mechanism of obesity, translational medicine in anti-obesity และ obese-related disorders
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 446/2564 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr. Jie Pan)


Professor Dr. Shinji TOKONAMI Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University ญี่ปุ่น RT 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
(1 ปี)
radiation และ radioactivity
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2072/2563 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr. Shinji TOKONAMI)


Professor He Tao Vice President of Southwest Medical University (SMU) สาธารณรัฐประชาชนจีน MT 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 Tumor biology ,Biochemistry and Molecular Biology
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1692/2562 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor He Tao)


Professor Dr. Jie Pan College of Life Sciences, Shandong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน RT 15 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2563
(1 ปี)
culture cells, in vivo and in vitro system using human and mouse models, mouse experimental, transcriptome and proteome, mechanism of obesity, translational medicine in anti-obesity และ obese-related disorders
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3053/2562 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr. Jie Pan)


Professor Dr. Hong Joo Kim Department of Physics, KyungPook National University เกาหลีใต้ RT 31 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2563 Scintillator, semiconductor, nuclear instrumentation, radiation monitoring, medical imaging, high energy physics, nuclear physics และ astroparticle
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3553/2561 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr. Hong Joo Kim)


Professor. Dr. Rik Gosselink Department of Rehabilitation Sciences, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, University Hospitals Leuven, Leuven Belgium เบลเยี่ยม PT 15 สิงหาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2562 respiratory and peripheral muscle assessment and training in acute and chronic respiratory conditions
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2685/2561 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Professor Dr. Rik Gosselink)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเทศ ระยะเวลา ความเชี่ยวชาญ
Dr.Gonzague Jourdain AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)

Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)

Dr.Sophie Le Coeur AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)

Dr.Timothy Roy Cressey AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)

Dr. Camille Sureau AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)

Dr.Marc Lallemant AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)

Mr.Nicolas Salvadori AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)

Mr.Eric Leroy AMS-PHPT Research Collaboration ฝรั่งเศส 1 กรกฏาคม 2564 – มิถุนายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือด้านการศีกษาและวิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก โครงการวิจัย “เครื่องมือและกลวิธีใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและการรักษาโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Novel tools and strategies for diagnosis, prevention, monitoring and treatment of infectious diseases in Southeast Asia)