63f5c4906b6ca.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย เป็นผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ
(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)
ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการจริยธรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปฏิบัติการวิจัยที่ดี และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการศึกษาวิจัยตามหลักมาตรฐานสากลตลอดจนผลักดันให้การศึกษาวิจัยของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ในการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยยึดมั่นในวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย
 • เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีคุณค่าเชิงวิชาการและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล
 • เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงมีความเหมาะสมทางจริยธรรม
วิสัยทัศน์ (Vision):

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มุ่งส่งเสริมงานวิจัยของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดี

พันธกิจ (Mission):

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นคณะกรรมการที่จะดูแลให้การวิจัยที่ใช้ตัวอย่างวิจัย (research subjects) เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ดำเนินการในคณะเทคนิคการแพทย์หรือดำเนินการโดยบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ หรือดำเนินการโดยบุคลากรสถาบันสมทบเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากอคติอันเนื่องจากระบบบริหาร นักวิจัย หรือผู้อุปถัมภ์

องค์ประกอบคณะกรรมการและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แต่งตั้งโดยคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย 4 คน ซึ่งมีทั้งเพศหญิงและชาย มีความรู้และประสบการณ์ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในคณะฯ เช่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และอย่างน้อย 1 คน ไม่อยู่ในสาขาทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งอาจเป็นผู้แทนชุมชน

ปัจจุบัน คณะกรรมการและที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายนามดังต่อไปนี้

MEMBERSHIP ROSTER-ETHICS COMMITTEE
กรรมการประจำ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สยาม ทองประเสริฐ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าใส คันธวงค์ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อนุกูล กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล กรรมการ
14. นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุภาณี พิศวง ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางวาสนา พิโลนพงศธร ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการสมทบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย กรรมการสมทบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์ กรรมการสมทบ

ที่ปรึกษาอิสระ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ที่ปรึกษาอิสระด้านเภสัชศาสตร์
2. นางสาวกิตติกา กาญจนรัตนากร ที่ปรึกษาอิสระด้านสถิติชีวการแพทย์

บุคคลซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครเด็กในสถานสงเคราะห์
1. นางสาวอรุณี นะมะมุติ

กรอบหน้าที่

หน้าที่หลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านจริยธรรมการวิจัยต่อโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์หรือบุคลากรในสถาบันสมทบที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในคณะเทคนิคการแพทย์ หรือโครงการวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และไม่มีคณะกรรมการประจำสถาบันที่รับผิดชอบโดยมีกรอบหน้าที่ดังนี้

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยโดยอาศัยหลักจริยธรรมพื้นฐาน
 • . (ก) การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (respect for persons)
  . (ข) ประโยชน์ (beneficence)
  . (ค) ความเป็นธรรม (justice)
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรของคณะ สถาบันสมทบ หรือสาธารณชนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
 • ส่งเสริมการศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยกับบุคลากรด้านการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์และสถาบันสมทบ