:: ข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ ::

ปี พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ


ปี พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 12 ธันวาคม 2566 11 ธันวาคม 2569 3 ปี คณะ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 14 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2571 5 ปี คณะ
มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การวิจัยและฝึกอบรมด้านสาธารณสุข บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 30 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2571 5 ปี คณะ
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 6 ตุลาคม 2566 5 ตุลาคม 2569 3 ปี คณะ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 23 สิงหาคม 2566 22 สิงหาคม 2569 3 ปี คณะ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 7 กรกฎาคม 2566 6 กรกฎาคม 2571 5 ปี คณะ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 27 เมษายน 2566 26 เมษายน 2571 5 ปี คณะ
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 16 กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2569 3 ปี คณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 11 มกราคม 2566 10 มกราคม 2569 3 ปี คณะ
เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 11 มกราคม 2566 10 มกราคม 2567 1 ปี คณะ
ปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 9 ธันวาคม 2565 8 ธันวาคม 2566 5 ปี มหาวิทยาลัย
เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 9 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2566 1 ปี คณะ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 8 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2570 5 ปี คณะ
โรงพยาบาลชลบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 7 มีนาคม 2565 6 มีนาคม 2570 5 ปี คณะ
ปี พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
เทศบาลตำบลสันโป่ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 11 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2569 5 ปี คณะ
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท & บริษัทปัญญาไท บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 มีนาคม 2564 2 มีนาคม 2569 5 ปี มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
โรงพยาบาลเมดพาร์ค (เอกชน) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 1 สิงหาคม 2563 31 กรกฎาคม 2568 5 ปี คณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 1 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2568 5 ปี คณะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 18 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2568 5 ปี มหาวิทยาลัย
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 6 มกราคม 2563 5 มกราคม 2568 5 ปี คณะ
ปี พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการช้างบำบัด โดยใช้ช้างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บำบัดบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 7 พฤศจิกายน 2562 6 พฤศจิกายน 2567 5 ปี คณะ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 25 กันยายน 2562 ไม่ได้กำหนด พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คณะ
ปี พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Innovation Hub-Ageing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Diagnostic 12 ธันวาคม 2560 11 ธันวาคม 2563 3 ปี มหาวิทยาลัย
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข บันทึกความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค ระหว่างสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 กันยายน 2560 31 สิงหาคม 2565 5 ปี มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านโรคทางระบบประสาทและสมอง 11 พฤษภาคม 2560 10 พฤษภาคม 2565 5 ปี คณะ
ปี พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
บริษัท ออตโต้ บ๊อกซ์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องมือประเมินการรับรู้และความรู้ความเข้าใจสำหรับคนไทย" (Thai Cognitive-Perceptual) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ออตโต้ บ๊อกซ์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด 20 ธันวาคม 2559 19 ธันวาคม 2564 5 ปี มหาวิทยาลัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.),สวทช. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) 1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2564 5 ปี มหาวิทยาลัย
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 29 กรกฏาคม 2559 28 กรกฏาคม 2564 5 ปี คณะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 18 พฤษภาคม2559 17 พฤษภาคม2562 3 ปี คณะ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ด้านสุขภาพอนามัย) ระหว่างศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 8 หน่วยงาน 19 มกราคม 2559 18 มกราคม 2561 2 ปี คณะ
ปี พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 17 ธันวาคม 2558 16 ธันวาคม 2563 5 ปี คณะ
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านวิชาการแก่ศาสตราจารย์เกียรติยศ เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ปีที่ 3 1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 1 ปี มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2557
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลสันกลาง, เทศบาลตำบลหนอง แก๋ว, เทศบาลตำบลหนองควาย) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 12 พฤษภาคม 2557 11 พฤษภาคม 2562 5 ปี คณะ
บริษัทแนวทางเศรษฐกิจ ๒๐๐๔ จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหนังสือวารสาร “เทคนิคการแพทย์เชียงใหม่” 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด คณะ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในผลงานของโครงการภายใต้สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาด้านการ ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 15 กุมภาพันธ์ 2557 14 มกราคม 2559 2 ปี มหาวิทยาลัย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 พฤศจิกายน 2557 11 พฤศจิกายน 2562 5 ปี คณะ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2557 12 สิงหาคม 2567 10 ปี คณะ
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านวิชาการแก่ศาสตราจารย์เกียรติยศ เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ปีที่ 2 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2557 1 ปี มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ตุลาคม 2556 ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด คณะ
มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 26 เมษายน 2556 25 เมษายน 2561 5 ปี มหาวิทยาลัย
บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5 เมษายน 2556 4 เมษายน 2559 3 ปี คณะ
กรมการแพทย์ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2556 25 กุมภาพันธ์ 2561 5 ปี มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการแก่ศาสตราจารย์เกียรติยศ เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ 6 พฤศจิกายน 2555 5 พฤศจิกายน 2556 1 ปี มหาวิทยาลัย
องค์การเภสัชกรรม ข้อตกลงการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 2555 2556 1 ปี มหาวิทยาลัย
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.แม่ก๊า, เทศบาลตำบลหนองจ๊อม, เทศบาลตำบลสันโป่ง, เทศบาลตำบลแม่แรง, เทศบาลตำบลมะกอก) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 10 เมษายน 2555 9 เมษายน 2560 5 ปี คณะ
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพช่อง ปากในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2555 2557 4 ปี คณะ
ปี พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2554 2557 4 ปี มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อตกลงโครงการความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทางทันตกรรม (Dental CT) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานทางคลินิกในมนุษย์ 1 มิถุนายน 2554 31 พฤษภาคม 2557 3 ปี คณะ
บริษัท ออตโต้ บ๊อกซ์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องมือประเมินการรับรู้และความรู้ความเข้าใจสำหรับคนไทย" (Thai Cognitive-Perceptual) 19 มกราคม 2554 - - มหาวิทยาลัย
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซุจิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน” - - - มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2551
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการช้างบำบัด โดยใช้ช้างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บำบัดออทิสติก 25 สิงหาคม 2551 24 สิงหาคม 2556 5 ปี คณะ
ปี พ.ศ.2549
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ วันที่บังคับใช้ วันที่สิ้นสุด ระยะเวลา ระดับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 1 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2554 5 ปี มหาวิทยาลัย