:: ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ::

2567
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร1. Method and kit of immunochromatography for detecting anti- interferon γ antibodies.- ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนามกราคม 2567
Japan JP.2022555985.A JP-7417231
อนุสิทธิบัตร
1. ชุดตรวจยีนเอชเอลเอที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิไวเกินจากยาอบาคาเวียร์และยาอัลโลพูรินอล โดยอาศัยเทคนิคพีซีอาร์-เอสเอสพี- ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อนุกูลตุลาคม 2566ประเทศไทย 2303003184
-
2566
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. ตัวปิดราง - รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ กันยายน 2565 ประเทศไทย 2202003744 -
2. อุปกรณ์บำบัด - รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ กันยายน 2565 ประเทศไทย 2202003745 -
3. ตัวปิดราง - รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ กันยายน 2565 ประเทศไทย 2202003748 -
4. แผ่นประคบ - รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ กันยายน 2565 ประเทศไทย 2202003746 -
5. แบบพับแผ่นประคบ - รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ กันยายน 2565 ประเทศไทย 2202003747 -
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อโมเลกุล CD99 - ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ 15 สิงหาคม 2566 ประเทศไทย 2301005010 -
7. กรรมวิธีการผลิตนาโนเคอร์คิวมิน - รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
มิถุนายน 2559 ประเทศไทย - 95076
8. Flavivirus cross neutralizing antibody and pharmaceutical composition - ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
กุมภาพันธ์ 2564 US Patent Office 17801075 US2023/0086835
อนุสิทธิบัตร 1. วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง - ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน และทีมวิจัย 21 กรกฎาคม 2566 ประเทศไทย 2303002023 -
2. ชุดตรวจคัดกรองเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส - ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
กันยายน 2566 ประเทศไทย 2303002594 -
3. กระบวนการผลิตสารประกอบไอรอนคิวให้ได้มาตรฐานสู่การประยุกต์ใช้ในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยสารชีววัตถุที่ได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาว - ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา กันยายน 2566 ประเทศไทย 2303002569 -
4. กรรมวิธีการผลิตแอนติบอดี เอช (anti-H) เลคตินจากมะระจีน (Momordica charantia L.) สำหรับใช้ในการตรวจแอนติเจน เอช และสารหมู่โลหิต เอช - ผศ.ดร.พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์ กันยายน 2566 ประเทศไทย 2303002469 -
2565
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. IMMUNOCHROMA TOGRAPHIC METHOD AND KIT FOR DETECTING ANTI-INTERFERON GAMMA ANTIBODY - ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา มกราคม 2565 PATENT COOPERATION TREATY WO2022005408 PCT/TH2021/000029
2. ชุดตรวจคัดกรองเชื้อวัณโรคในรูปแบบแผ่นแถบทดสอบ - ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
- ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
- ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ
- ผศ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
- ผศ.ดร.อำภา ยาสมุทร์
- ดร.วีรญา ทองคำ
- ผศ.ดร.วิธิดา เหล่าผจญ
- อ.ดร.นุชจิรา ตาเขียว
พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทย 2201007844 -
3. STRIP TEST KIT FOR TUBERCULOSIS DIAGNOSIS - ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
- ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
- ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ
- ผศ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
- ผศ.ดร.อำภา ยาสมุทร์
- ดร.วีรญา ทองคำ
- ผศ.ดร.วิธิดา เหล่าผจญ
- อ.ดร.นุชจิรา ตาเขียว
พฤศจิกายน 2565 Department of Intellectual Property (DIP) (RO/TH), Patenr Cooperation Treaty - PCT/TH2022/000048
อนุสิทธิบัตร 1. เข็มขัดพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย มกราคม 2565 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 19149
(หมดอายุคุ้มครอง 23 ก.ค.68)
2. ดีเอ็นเอลูกผสมสายคู่ - อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ
- ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
มีนาคม 2565 ประเทศไทย 2203000771 -
3. อุปกรณ์ประคบเต้านม - รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ สิงหาคม 2565 ประเทศไทย 203002192 -
4. ส่วนผสมสำหรับขึ้นรูปเป็นวัสดุกันรังสี - ผศ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
- รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
พฤษภาคม 2565 ประเทศไทย 2203001238 -
5. ชุดแผ่นรองนั่งผสานสัญญาณ - ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล (ผู้ร่วประดิษฐ์) กับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทย 2203003001 -
2564
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. MODEL-BASED NYQUIST GHOST CORRECTION FOR REVERSE READOUT ECHO PLANAR IMAGING - อ.ดร.อุเทน ยะราช มิถุนายน 2564 US Patent Office - เลขที่สิทธิบัตร
WO2021113242
2563
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. กรรมวิธีการตรวจหาแอนติ-อินเตอร์เฟียรอนแกมมาแอนติบอดีแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิกและชุดตรวจคัดกรองดังกล่าว - ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา มิถุนายน 2563 ประเทศไทย 2002003762 -
2. กรรมวิธีการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอีด้วยการตกตะกอนโปรตีนและชุดตรวจจากกรรมวิธีดังกล่าว - รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ ตุลาคม 2563 ประเทศไทย 2001006225 -
3. MODEL-BASED ITERATIVE RECONSTRUCTION FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH ECHO PLANAR READOUT - อ.ดร.อุเทน ยะราช ตุลาคม 2563 US Patent Office - เลขที่สิทธิบัตร
WO2020219642
อนุสิทธิบัตร 1. อุปกรณ์ให้สัญญาณเพื่อประสานภาพและเสียง - ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล (ผู้ร่วมประดิษฐ์) กับวิทยาลัย ศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช. และ ม.มหิดล มกราคม 2563 ประเทศไทย 2003000108 -
2. เส้นมักกะโรนีที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยดิบดัดแปลง และกรรมวิธีการผลิต - รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ กรกฎาคม 2563 ประเทศไทย 2003001743 -
3. อุปกรณ์ประคบร้อนสำหรับดวงตา - รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
- ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
กันยายน 2563 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 16741
(หมดอายุคุ้มครอง 18 มี.ค.68)
2562
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. สิทธิบัตรการออกแบบ เข็มขัดพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย กรกฎาคม 2562 ประเทศไทย 1902002869 -
2. กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแทนนิก - ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ ธันวาคม 2562 ประเทศไทย 1901007671 -
อนุสิทธิบัตร 1. เข็มขัดพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย กรกฎาคม 2562 ประเทศไทย 1903001872 -
2561
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ประคบร้อน - รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
- ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
มีนาคม 2562 ประเทศไทย 1903000680 -
2560
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
อนุสิทธิบัตร น้ำมันสมุนไพรรวม - ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ กุมภาพันธ์ 2560 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 12508
(หมดอายุคุ้มครอง 17 พ.ย. 2564)
2559
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1.กรรมวิธีการผลิตนาโนเคอร์คิวมิน (process of nano-curcumin production) - รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ
- รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
- ทนพ.สิงห์คำ ธิมา
มิถุนายน 2559 ประเทศไทย 1601003847 -
อนุสิทธิบัตร 1. น้ำมันสมุนไพรรวมสำหรับใช้ในช่องปาก - ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ กรกฎาคม 2559 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 11772
(หมดอายุคุ้มครอง 17 พ.ย. 2564)
2. อุปกรณ์สำหรับกระตุ้นการมอง การใช้มือ และการรับรู้ทางสายตา - รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ สิงหาคม 2559 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 11894
(หมดอายุคุ้มครอง 11 ส.ค. 2563)
2558
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
อนุสิทธิบัตร 1. อุปกรณ์สำหรับนวด - นายวิทยา เกษมศรี
(นศ.ปริญญาเอก ในความดูแลของ ผศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ)
มีนาคม 2558 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9677 (หมดอายุคุ้มครอง 29 ก.ย.62 ต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี โดยรวมจะหมดความคุ้มครอง 29 ก.ย.66)
2. น้ำมันสมุนไพรรวมสำหรับใช้ในช่องปาก - อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ พฤศจิกายน 2558 ประเทศไทย กำลังยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
1503001971
-
3. น้ำมันสมุนไพรรวม - อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ พฤศจิกายน 2558 ประเทศไทย กำลังยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
1503001971
-
2557
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
อนุสิทธิบัตร 1. ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่ และกรรมวิธีการผลิตลูกอมดังกล่าว - รศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ
- นายปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
- นายภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
ตุลาคม 2557 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9206
(หมดอายุคุ้มครอง 21 ส.ค.62 ต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี โดยรวมจะหมดความคุ้มครอง 21 ส.ค.66)
2. อุปกรณ์สำหรับกระตุ้นการมอง การใช้มือ และการรับรู้ทางสายตา - รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ ตุลาคม 2557 ประเทศไทย กำลังยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1403001310
-
2556
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
อนุสิทธิบัตร 1. ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่ และกรรมวิธีการผลิตลูกอมดังกล่าว - ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ สิงหาคม 2556 ประเทศไทย กำลังยื่นขอรับ
อนุสิทธิบัตร
1803000945
-
2. อุปกรณ์สำหรับนวด - นายวิทยา เกษมศรี
- (นศ.ปริญญาเอก ในความดูแลของ ผศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ)
ตุลาคม 2556 ประเทศไทย กำลังยื่นขอรับ
อนุสิทธิบัตร
1303001278
-
2555
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. แผ่นประคบร้อนสุขภาพ - ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ กรกฎาคม 2555 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 7380
อนุสิทธิบัตร 1. แผ่นประคบร้อนที่มีส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพร - ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ มกราคม 2555 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 6909 ได้รับการต่ออายุฯ ครั้งที่ 2 (หมดความคุ้มครอง วันที่ 10 มีนาคม 2563)
2. สารอ้างอิงการตรวจวินิจฉัยชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน - รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ สิงหาคม 2555 ประเทศไทย 1201004651 -
2554
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. กรรมวิธีการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากสมุนไพรสิงหโมราโดยใช้สารผสมของตัวทำละลาย - รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ
- ภญ.รัตติรส คนการณ์(สังกัดคณะเภสัชศาสตร์)
- รศ.ดร.สำรี มั่นเขตต์กรณ์
มีนาคม 2554 ประเทศไทย 1101000511 -
2. กรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมียโดยชุดตรวจแถบแบบ Immunochromatographic - ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สิงหาคม 2554 สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป กำลังยื่นขอรับสิทธิบัตร -
3. การพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อเตรียมอนุภาคทองคำระดับนาโน สำหรับเตรียมชุดตรวจพาหะอัลฟา-ทาลัสซีเมียโดยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี ในระดับอุตสาหกรรม - รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา สิงหาคม 2554 สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป กำลังยื่นขอรับสิทธิบัตร -
อนุสิทธิบัตร แผ่นประคบร้อนตุ้มน้ำหนักออกกำลังกายที่มีส่วนประกอบของวัสดุดินเผาและทราย - ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ มิถุนายน 2554 ประเทศไทย - เลขที่อนุสิทธิบัตร 6294
2553
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. ชุดตรวจฮีโมโกลบินอีแบบหลอด และกรรมวิธีการตรวจ - นายธนูศักดิ์ ตาตุ กุมภาพันธ์ 2553 ประเทศไทย 1001000304 -
2. DENGUE VIRUS MUTANT STRAIN MBU 01-2002 - Poonsook Keelapang
- Nopporn Sittisombut
- Watchara Kasinrerk
- Pride Malasit
พฤษภาคม 2553 US Patent Office - US 7,722,885 B2
3. โครงสร้างยึดเกาะเซลล์แบบสามมิติ และกระบวนการเตรียมเนื้อเยื่อปกติชนิดต่างๆ จากเซลล์ต้นกำเนิด - นายสำรี มั่นเขตต์กรน์
- น.ส.ศรัณยา จารุชัยนิวัฒน์
- นายณฐุปกรณ์ เดชสุภา
กันยายน 2553 ประเทศไทย 1001001500 -
4. กระบวนการแยกและเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากหลอดเลือดดำ - นายสำรี มั่นเขตต์กรน์
- น.ส.ศรัณยา จารุชัยนิวัฒน์
- นายณฐุปรณ์ เดชสุภา
กันยายน 2553 ประเทศไทย 1001001559 -
อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการตรวจหาไวรัสเด็งกี่ที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันทีโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่เฉพาะต่อโปรตีนเอ็นเอส 1 - นายวัชระ กสิณฤกษ์
- นายปรีดา มาลาสิทธิ์
- น.ส.ชัญญา พุทธิขันธ์
- น.ส.ธนพรรณ พร้อมมูล
สิงหาคม 2553 ประเทศไทย 1003000726 -
2552
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. กรรมวิธีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่กำหนดไอโซไทป์ที่ต้องการ - นายวัชระ กสิณฤกษ์
- นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธีกุล
ธันวาคม 2552 ประเทศไทย 0901005713 -
2550
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. กรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยชุดตรวจแถบแบบ immunochromatographic - นายวัชระ กสิณฤกษ์
- นายชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
- นายธนูศักดิ์ ตาตุ
- นางสาวิตรี เจียมพานิชยกุล
- นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ
มีนาคม 2550 ประเทศไทย - -
2549
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
1. Methods for large scale protein production in prokaryotes - Manosroi, Jiradej
- Manosroi, Aranya
- Tayapiwatana, Chatchai
- Goetz, Friedrich
- Werner, Rolf-Guenther
สิงหาคม 2549 US Patent Office - -
2. แผ่นประคบร้อนสุขภาพ (CMU Wonderful Pack) นายอาทิตย์ พวงมะลิ กันยายน 2549 ประเทศไทย - -
3. กรรมวิธีการผลิตชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 positive lymphocytes ในเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ และชุดน้ำยาดังกล่าว และการใช้ชุดน้ำยาดังกล่าว - นายวัชระ กสิณฤกษ์
- นายธีระ ศิริสันธนะ
- นายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ
ตุลาคม 2549 ประเทศไทย - -
2548
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. ซีรัมควบคุมคุณภาพชนิดแห้งแบบกำหนดค่า - นางรุจาภา นิ่มสังข์ มิถุนายน 2548 ประเทศไทย - -
2. Method for large scale production of recombinant DNA-derived TPA or K2S molecules - MANOSROI, Jiradej
- MANOSROI, Aranya
- TAYAPIWATANA, Chatchai
- GOETZ, Friedrich
- WERNER, Rolf-Günther
2548 US Patent Office - -
3. การใช้โปรตีนเอ็นเอส 1 และ เทอร์มินัลคอมพลีเมนต์คอมเพล็กซ์ ร่วมกันในการตรวจหาการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกและพยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง - นางสาวปนิษฎี อวิรุทธนันท์
- นายปรีดา มาลาสิทธิ์
- นายสุจริต บุณยรัตพันธ์
- นายวัชระ กสิณฤกษ์
- นางสาวชัญญา พุทธิขันธ์
2548 ประเทศไทย - -
2547
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Na, K, ATPase b 3 subunit กดการตอบสนองของที และบี ลิมโฟซัยท์
- นายวัชระ กสิณฤกษ์
- นางสาวสาวิตรี เจียมพานิชยกุล
2547 ประเทศไทย - -
2. METHODS FOR LARGE SCALE PRODUCTION OF RECOMBINANT DNA-DERIVED TPA OR K2S MOLECULES -MANOSROI, Jiradej
- MANOSROI, Aranya
- TAYAPIWATANA, Chatchai
- GOETZ, Friedrich
- WERNER, Rolf-Günther
2547 European Patent Office - -
3. Three-color reagent for measurement of CD4 positive lymphocytes by flow cytometry. - Watchara Kasinrerk ตุลาคม 2547 สหรัฐอเมริกา - -
4.กายอุปกรณ์เสริมอย่างอ่อนของข้อเท้าและเท้า - นางสาวจงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย มิถุนายน 2547 ประเทศไทย - -
2546
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1. METHODS FOR LARGE SCALE PROTEIN PRODUCTION IN PROKARYOTES - WERNER, Rolf-Günther
- GOETZ, Friedrich
- TAYAPIWATANA, Chatchai
- MANOSROI, Jiradej
- MANOSROI, Aranya
2546 European Patent Office - -
2545
ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ วันที่ยื่นจด สถานที่ยื่นจด เลขที่คำขอ จดทะเบียนแล้ว
สิทธิบัตร 1.ชุดน้ำยาตรวจนับ CD4 positive lymphocytes ในเลือดชนิด 3 สีที่ใช้กับเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ - นายวัชระ กสิณฤกษ์ 2545 ประเทศไทย - -
2. เชื้อไวรัสเด็งกี่ดัดแปลงสายพันธุ์ MBU 01-2002 - นางพูนสุข กีฬาแปง
- นายนพพร สิทธิสมบัติ
- นายวัชระ กสิณฤกษ์
- นายปรีดา มาลาสิทธิ์
2545 ประเทศไทย - -
3. METHODS FOR LARGE SCALE PRODUCTION OF RECOMBINANT DNA-DERIVED TPA OR K2S MOLECULES - Manosroi, Jiradej
- Manosroi, Aranya
- Tayapiwatana, Chatchai
- Goetz, Friedrich
- Werner, Rolf-Guenther
2545 World Intellectual Property Organization (WIPO) - -
4. METHODS FOR LARGE SCALE PROTEIN PRODUCTION IN PROKARYOTES - WERNER, Rolf-Günther
- GOETZ, Friedrich
- TAYAPIWATANA, Chatchai
- MANOSROI, Jiradej
- MANOSROI, Aranya
2545 World Intellectual Property Organization (WIPO) - -