:: ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ::

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาและอาจารย์ พ.ศ.2562

>> <<

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร พ.ศ.2562

>> <<

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ

>> <<

4. ขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาต่างประเทศ

>> <<

5. แนวปฏิบัติสำหรับคนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (overstay)

>> <<

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. 2557

>> <<

7. ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกปฏิบัติงานและ/หรือวิจัยตามโครงการในคณะเทคนิคการแพทย์

>> <<

8. แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างประเทศ
Health Assessment Form

>> <<
9. คู่มือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ

>> <<