***หน่วยจริยธรรมการวิจัย ได้มีการปรับเปลี่ยน SOP (ฉบับ 05.0) และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นฉบับใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป** 65f2c4d83bed1.gif

การยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพิจารณาโครงการวิจัยในที่ประชุม (Full board review) ทุกๆ 2 เดือน
โดยผู้ประสงค์จะยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในที่ประชุม (Full board review)
ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยจริยธรรมการวิจัย ก่อนกำหนดการประชุม 2 สัปดาห์

กำหนดการพิจารณาโครงการวิจัยในที่ประชุม (Full Board Review) ปี พ.ศ. 2567

ครั้งที่ กำหนดวันประชุม กำหนดส่งเอกสารวันสุดท้าย
ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 31 มกราคม 2567
ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 วันที่ 28 มิถุุนายน 2567
ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 13 กันยายน 2567 วันที่ 30 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 วันที่ 25 ตุลาคม 2567


Status :
ขณะนี้ มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
Initial Review 3 โครงการ
Review of Resubmitted Protocol - โครงการ
Review of Protocol Amendment 1 โครงการ
หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย

ประเภทงานวิจัย การเตรียมเอกสาร 65f2c4d83bed1.gif ดาวน์โหลด เงื่อนไข
1. ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่าย
ขอยกเว้นการพิจารณาด้าน จริยธรรมการวิจัยจากคณะ กรรมการจริยธรรมการวิจัย (Exemption Review)
คำอธิบาย
1. บันทึกนำส่งคณบดี 63fc2566a2d64.png จัดส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-4

♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยไม่มีกำหนด

♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่งรายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อมบทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
2. แบบคำขอยกเว้นการพิจารณาโครงการวิจัย (AF 01-008) 63fc2566a2d64.png
3. โครงร่างการวิจัย (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)
4. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 63fc2566a2d64.png
5. แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบัน
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากร
63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้กำลังฝึกอบรม (โปรดแนบอัตตประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย) 63fc2566a2d64.png
# โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของโครงการวิจัย ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2567 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับ ถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
2. ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่่ายขอรับการพิจารณา แบบเร่งด่วน (Expedited Review)
คำอธิบาย
1. รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 63fc2566a2d64.png จัดส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-9

♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยไม่มีกำหนด

♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่ง รายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อม บทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกนำส่งคณบดี 63fc2566a2d64.png
3. แบบคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัย แบบเร่งด่วน (AF 01-009) 63fc2566a2d64.png
4. เอกสารชี้แจงข้อมูลและเอกสารแสดงความยินยอม
- สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ 63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้ปกครองของเด็ก 63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้ปกครองของบุคคลไร้สมรรถภาพหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ 63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นเด็กอายุ 7 ปี - ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ 63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นเด็กอายุ 13 ปี - ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 63fc2566a2d64.png
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้ป่วย/ผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก, พฤติกรรมศาสตร์, เชิงสำรวจ 63fc2566a2d64.png
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยเชิงทดลอง 63fc2566a2d64.png
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยเชิงสังเกต/สัมภาษณ์ 63fc2566a2d64.png
5. หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพถ่าย (ถ้ามี) 63fc2566a2d64.png
6. โครงร่างการวิจัย (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)
7. แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบัน
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากร 63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้กำลังฝึกอบรม (โปรดแนบอัตตประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)
63fc2566a2d64.png
8. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
63fc2566a2d64.png
# โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของรายการที่ 4,5,6 ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
3. ประเภทงานวิจัยที่ผู้ถูกวิจัยอาจได้รับความเสี่ยงมากกว่างานวิจัยทั้งสองประเภท ต้องเข้าข่ายขอรับการพิจารณาในที่ประชุม (Full Board Review) 1. รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 63fc2566a2d64.png จัดส่งไฟล์เอกสารเป็น PDF ทาง E-mail และเอกสารจำนวน 15 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 14 ชุด)
โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-10

♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใน 14 วัน ก่อนกำหนดการประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านยื่นหลังกำหนด คณะกรรมการฯ จะนำโครงการฯของท่านเข้าพิจารณาในครั้งถัดไป

♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่ง รายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อม บทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
- รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 63fc2566a2d64.png
2. บันทึกนำส่งคณบดี 63fc2566a2d64.png
3. แบบคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัย แบบปกติ (AF 01-010) 63fc2566a2d64.png
4. เอกสารชี้แจงข้อมูลและเอกสารแสดงความยินยอม
- สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้ปกครองของเด็ก 63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้ปกครองของบุคคลไร้สมรรถภาพหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ 63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นเด็กอายุ 7 ปี - ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์
63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นเด็กอายุ 13 ปี - ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
63fc2566a2d64.png
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้ป่วย/ผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก, พฤติกรรมศาสตร์, เชิงสำรวจ 63fc2566a2d64.png
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยเชิงทดลอง 63fc2566a2d64.png
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยเชิงสังเกต/สัมภาษณ์ 63fc2566a2d64.png
5. หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพถ่าย (ถ้ามี) 63fc2566a2d64.png
6. โครงร่างการวิจัย (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)
7. แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบัน
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากร
63fc2566a2d64.png
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้กำลังฝึกอบรม (โปรดแนบอัตตประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)
63fc2566a2d64.png
8. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
63fc2566a2d64.png
9. Check list ข้อชี้แจงสำหรับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในผู้ต้องขัง (กรณีทำการศึกษาวิจัยในผู้ต้องขัง)
63fc2566a2d64.png
# โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของรายการที่ 4,5,6 ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก่ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
แบบฟอร์มที่ใช้ภายหลังการรับรอง และแบบฟอร์มอื่นๆ
โครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วส่งกลับเข้ามาอีกครั้ง

♦ บันทึกเสนอการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ (กรณีที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ) Download
ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย

♦ บันทึกขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) Download

♦ แบบการขอรับการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ปรับปรุงเอกสารคู่มือนักวิจัย ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย/ใบยินยอม
หรือเอกสารอื่นๆ (AF 01-013) Download
♦ ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระหว่างโครงการวิจัย/เอกสารเดิม กับโครงการวิจัย/เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม Download

รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ♦ บันทึกขอเสนอรายงานความก้าวหน้าและขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (สำหรับโครงการที่พิจารณาในที่ประชุม) Download
♦ แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (AF 01-014) Download

รายงานสิ้นสุดการวิจัย

♦ บันทึกขอแจ้งสิ้นสุดการวิจัย Download

♦ แบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 01-015) Download

การเบี่ยงเบน ฝ่าฝืนโครงการวิจัย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ♦ บันทึกขอรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด Download
♦ แบบสรุปรายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (AF 01-016) Download

อื่นๆ ♦ บันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (สำหรับโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน) Download
แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบันของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม ฉบับภาษาอังกฤษ Download
แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบันสำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังฝึกอบรม ฉบับภาษาอังฤษ Download
***ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย***
+++คำเตือนการใช้แบบฟอร์ม!!!
ใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป ในการ Download แบบฟอร์มต่างๆ
ควรเข้ามา Download แบบฟอร์ม เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเท่านั้น ไม่ควร save file แบบฟอร์มเปล่าลงในเครื่องเพื่อใช้ในคราวต่อไป เนื่องจากแบบฟอร์มดังกล่าวมีการควบคุมเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกได้ ดังนั้น การ Download file แบบฟอร์มจาก Web page นี้ จะเป็นเอกสารที่ Update ที่สุด
⇒ หัวหน้าโครงการวิจัย โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามประเภทและจำนวนที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการต่อ หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะทำให้การดำเนินการต่อไปล่าช้าได้
⇒ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้อนข้อความในฟอร์ม หรือมีปัญหาการใช้งาน โปรดแจ้งที่ โทร.053-936026

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (หน่วยจริยธรรมการวิจัย) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5393-6026, โทรสาร 0-5393-6042
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : นางสาวสุภาณี พิศวง (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ) E-mail: supanee.p@cmu.ac.th


หน่วยจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Human Research Ethics Unit
Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University