:: แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ::

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุน
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

>> <<

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยบูรณาการข้ามสาขา ประจำปีงบประมาณ 2567

>> https://research.ams.cmu.ac.th/images/article/documents/0_73169531_1694660373.doc <<

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

>> https://research.ams.cmu.ac.th/images/article/documents/0_35623071_1696215875.doc <<

4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปี 2567

>> https://research.ams.cmu.ac.th/images/article/documents/0_86128581_1698303369.docx <<

5. แบบฟอร์มยืนยันการรับทุนวิจัย ประจำปี 2567

>> <<

6. แบบฟอร์มปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

>> <<

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
1. บันทึกข้อความขออนุมัติขยายระยะเวลาและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

>> <<

2. แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย

>> <<

3. แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

>> <<

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขออนุมัติเงินทุนวิจัย (งวดต่าง ๆ)
1. บันทึกข้อความขอนำส่งรายงานผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยและขออนุมัติเงิน

>> <<

2. แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย

>> <<

3. แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

>> <<

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรายงานผลและปิดโครงการ
1. บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

>> <<

2. รายงานการวิจัยพร้อมผลการดำเนินการวิจัย (output/outcome) ตามที่ระบุใน “แบบฟอร์มยืนยันการรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จำนวน 1 ชุด


>> <<

3. แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

>> <<

4. บันทึกข้อความส่งมอบ/บริจาคครุภัณฑ์หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย (ถ้ามี)

>> <<

แบบฟอร์มเกี่ยวกับนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์
1. แบบฟอร์มการรายงาน CMU-RL 4-7

>> <<

2. แบบฟอร์มการรายงาน CMU-RL 8-9

>> <<

3. แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Thai)64489d7672159.gif

>> <<

4. แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ENG)

>> <<

5. แบบฟอร์มรับรองการนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (โครงการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมฯ (DIY) คณะเทคนิคการแพทย์ มช.)64489d7672159.gif

>> <<

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
1. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย (โดยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารประจำทาง)

>> <<

2. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย (โดยรถทางราชการ)

>> <<

3. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย (โดยรถรับจ้าง)

>> <<

4. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย (โดยรถยนต์ส่วนบุคคล)

>> <<

5. แบบฟอร์มรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีชดเชยค่าน้ำมัน)

>> <<

6. แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน (กรณีเช่า-จ้างเหมาบริการ)

>> <<

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา และค่าครุภัณฑ์
1. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) กรณีจ้างเหมา

>> <<

2. ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทน / ร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน)

>> <<

แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนคณะเทคนิคการแพทย์
1. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตรวจภาษา (Proof for English Scientific Writing)

>> <<

2. แบบฟอร์มการขอรับค่าสมนาคุณผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ Q1

>> <<

3. แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลพิเศษผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ และ OKR

>> <<

แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) และค่าตอบแทนการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge)

>> <<
2. แบบฟอร์มคำขอรับเงินค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ

>> <<
อื่น ๆ
1. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (Vat Form)

>> <<
2. แบบฟอร์มรับรองการจ่ายเงิน กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์

>> <<

3. แบบรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)64489d7672159.gif

>> <<
4. เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย- กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Time Frame)64489d7672159.gif

>> <<

หมายเหตุ: ควร Download แบบฟอร์ม เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเท่านั้น ไม่ควร save file แบบฟอร์มเพื่อใช้ในครั้งถัดไป เนื่องจากแบบฟอร์มดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับแบบฟอร์ม โทร.053-936026