การยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มีการประชุมทุกๆ 2 เดือน โดยผู้ประสงค์จะยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยกระบวนการปกติ
(Full Borad Review) ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยจริยธรรมการวิจัย ก่อนกำหนดการประชุม 2 สัปดาห์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แบบปกติ (Full Board) ปี พ.ศ. 2567

ครั้งที่ กำหนดวันประชุม กำหนดส่งเอกสารวันสุดท้าย
ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 31 มกราคม 2567
ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 23 เมษายน 2567 วันที่ 9 เมษายน 2567
ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 วันที่ 4 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 20 สิงหาคม 2567 วันที่ 6 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 22 ตุลาคม 2567 วันที่ 9 ตุลาคม 2567
ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 24 ธันวาคม 2567 วันที่ 10 ธันวาคม 2567


Status :
ขณะนี้ มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา จำนวน - โครงการ ประกอบด้วย
Initial Review - โครงการ
Review of Resubmitted Protocol - โครงการ
Review of Protocol Amendment - โครงการ
หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย

ประเภทงานวิจัย การเตรียมเอกสาร ดาวน์โหลด เงื่อนไข
1. ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่าย
ขอยกเว้นการพิจารณาด้าน จริยธรรมการวิจัยจากคณะ กรรมการจริยธรรมการวิจัย (Exemption Review)
คำอธิบาย
1. บันทึกนำส่งคณบดี Download จัดส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-4

♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยไม่มีกำหนด

♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่งรายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อมบทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
2. แบบคำขอยกเว้นการพิจารณาโครงการวิจัย (AF 01-008) Download
3. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) Download
4. โครงการวิจัยที่สมบูรณ์ (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)
โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของโครงการวิจัย ทุกหน้เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับ ถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
2. ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่่ายขอรับการพิจารณา แบบเร่งด่วน (Expedited Review)
คำอธิบาย
1. รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร Download จัดส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-9

♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยไม่มีกำหนด

♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่ง รายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อม บทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกนำส่งคณบดี Download
3. แบบคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัย แบบเร่งด่วน (AF 01-009) Download
4. เอกสารชี้แจงโครงการวิจัย
- สำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง Download
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี Download
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี Download
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลผู้ป่วย/อาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก, พฤติกรรมศาสตร์, เชิงสำรวจ Download
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงทดลอง Download
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงสังเกต/สัมภาษณ์ Download
5. เอกสารแสดงความยินยอม
- สำหรับบุคคลไร้สมรรถภาพ Download
- สำหรับผู้ใหญ่ Download
- สำหรับผู้ปกครอง Download
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี Download
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี Download
6. หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพถ่าย (ถ้ามี) Download
7. โครงการวิจัยที่สมบูรณ์ (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)
8. แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบัน
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากร Download
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้กำลังฝึกอบรม (โปรดแนบอัตตประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย) Download
9. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) Download
โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของรายการที่ 4,5,6,7 ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
3. ประเภทงานวิจัยที่ผู้ถูกวิจัยอาจได้รับความเสี่ยงมากกว่างานวิจัยทั้งสองประเภท ต้องเข้าข่ายขอรับการพิจารณา แบบปกติ (Full Board Review) 1. รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร Download จัดส่งไฟล์เอกสารเป็น PDF ทาง E-mail และเอกสารจำนวน 15 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 14 ชุด)
โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-10

♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใน 14 วัน ก่อนกำหนดการประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านยื่นหลังกำหนด คณะกรรมการฯ จะนำโครงการฯของท่านเข้าพิจารณาในครั้งถัดไป

♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่ง รายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อม บทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
- รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ Download
2. บันทึกนำส่งคณบดี Download
3. แบบคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัย แบบปกติ (AF 01-010) Download
4. เอกสารชี้แจงโครงการวิจัย
- สำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง Download
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี Download
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลผู้ป่วย/อาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก, พฤติกรรมศาสตร์, เชิงสำรวจ Download
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงทดลอง Download
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงสังเกต/สัมภาษณ์ Download
5. เอกสารแสดงความยินยอม
- สำหรับบุคคลไร้สมรรถภาพ
- สำหรับผู้ใหญ่
- สำหรับผู้ปกครอง
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี
6. หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพถ่าย (ถ้ามี)
7. โครงการวิจัยที่สมบูรณ์ (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)
8. แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบัน
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากร
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้กำลังฝึกอบรม (โปรดแนบอัตตประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)
9. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
10. Check list ข้อชี้แจงสำหรับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในผู้ต้องขัง (กรณีทำการศึกษาวิจัยในผู้ต้องขัง)
โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของรายการที่ 4,5,6,7 ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก่ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
แบบฟอร์มอื่นๆ และแบบฟอร์มที่ใช้ภายหลังการรับรอง
บันทึกเสนอการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ (กรณีที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรรมการ)
บันทึกขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)
แบบคำขอรับการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย Protocol Amendment Form (AF 01-013)
บันทึกเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าประจำปี (AF 01-014)
แบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 01-015)
แบบคำขอยุติโครงการวิจัย (AF 01-018)
แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบันของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม ฉบับภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบันสำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังฝึกอบรม ฉบับภาษาอังฤษ
***ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย***
+++คำเตือนการใช้แบบฟอร์ม!!!
ใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป ในการ Download แบบฟอร์มต่างๆ
ควรเข้ามา Download แบบฟอร์ม เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเท่านั้น ไม่ควร save file แบบฟอร์มเปล่าลงในเครื่องเพื่อใช้ในคราวต่อไป เนื่องจากแบบฟอร์มดังกล่าวมีการควบคุมเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกได้ ดังนั้น การ Download file แบบฟอร์มจาก Web page นี้ จะเป็นเอกสารที่ Update ที่สุด
⇒ หัวหน้าโครงการวิจัย โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามประเภทและจำนวนที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการต่อ หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะทำให้การดำเนินการต่อไปล่าช้าได้
⇒ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้อนข้อความในฟอร์ม หรือมีปัญหาการใช้งาน โปรดแจ้งที่ โทร.053-936026


งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (หน่วยจริยธรรมการวิจัย) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5393-6026, โทรสาร 0-5393-6042
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : นางสาวสุภาณี พิศวง (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ) E-mail: supanee.p@cmu.ac.th


หน่วยจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Human Research Ethics Unit
Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University