:: ระเบียบ ประกาศด้านงานบริหารงานวิจัย ::

ระเบียบด้านงานบริหารงานวิจัย
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act; TRIUP Act) 64489d7672159.gif

>> <<

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562

>> <<

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554

>> <<

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

>> <<

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2552

>> <<

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549

>> <<

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

>> <<

8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2546

>> <<

9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544

>> <<

10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544

>> <<

ประกาศด้านงานบริหารงานวิจัย
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2566
(ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Peocessing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
64489d7672159.gif

>> <<

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก พ.ศ.2566 64489d7672159.gif

>> <<

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสาร Natural and Life Sciences Communications ฉบับพิเศษ
(Special Issue) พ.ศ.2566
64489d7672159.gif

>> <<

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 28/2564
(เงินรางวัลการผลิตผลงานนวัตกรรม การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะเทคนิคการแพทย์)


>> <<

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2554 (ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ)

>> <<

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2554

>> <<

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 53/2553
(ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย)


>> <<

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2553
(ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


>> <<

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2551
(ค่าตอบแทนครูช่วยสอน และผู้ป่วยช่วยสอนในส่วนงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


>> <<

10. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 17/2550
(ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ)


>> <<

11. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5/2550
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย)


>> <<

12. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

>> <<

13. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2544

>> <<

14. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2544

>> <<