แนวปฏิบัติในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ลงข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ CMUMIS ผ่านระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเบิกจ่ายเงินโครงการผ่านระบบ http://research2.mis.cmu.ac.th

(ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ)

2. การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ้างอิงตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

(ดาวน์โหลดแนวทางการรวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายเงิน)

3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง