คณะกรรมการชมรมนักประดิษฐ์เทคนิคการแพทย์ (AMS DIY Club) ได้จัด “โครงการสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งประเภทของทุนเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 งานผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการ หรืองานวิจัย หรือการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร คณะฯ สนับสนุนทุนตั้งต้น โครงการละไม่เกิน 5,000.- บาท ประเภทที่ 2 งานต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการ หรืองานวิจัย หรือการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสุขภาพเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ คณะฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 10,000.- บาท โดยต้องมีชิ้นงาน/ผลงานต้นแบบ แนบเพื่อประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการรับทุน

  • หัวหน้าโครงการฯ (principal investigator, PI) ต้องเป็นบุคลากร (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
  • โครงการที่จะส่งขอรับทุนสนับสนุนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาฯ หรือหัวหน้างานฯ ที่หัวหน้าโครงการฯ สังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรโดยการลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการฯ
  • ทุกโครงการฯ จะต้องระบุถึงผลลัพธ์หรือการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ผู้ประสงค์ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ รูปแบบ hard copy จำนวน 1 ชุด มายังงานบริหารงานวิจัยฯ (วาสนา/อัคราภา) พร้อมส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่: https://cmu.to/AMSDIY2565-Proposal หรือ QR Code ดังแนบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่างบประมาณจัดสรรจะหมด


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนฯ ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565.pdf

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565.doc