รายการส่งเบิกเงินรางวัล

 
ผลงานตาม Objectives and Key Results: OKR จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับการสนับสนุน


- ผลิตนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (ในระดับ CMU RL 4-7 ขึ้นไป คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบที่ยืนยันประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการ เป็นต้นไป)

5,000 บาท/ผลงาน

- ยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรในประเทศได้สำเร็จ (ได้รับเลขที่คำขอ)
5,000 บาท/ผลงาน

- ยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับนานาชาติได้สำเร็จ
10,000 บาท/ผลงาน

- Licensing, spin-off/start-up ในผลงานนวัตกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ (หรือผลงานนวัตกรรมเทียบเท่า CMU RL 8-9 คือ ต้นแบบภาคสนามที่ผ่านมาตรฐาน เป็นต้นไป)
20,000 บาท/ผลงาน

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 28-2564

 แบบฟอร์มการขอรับค่าสมนาคุณผลงานทางวิชาการ