ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิจิตรศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการดังไฟล์แนบ

          ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการเข้าอบรมตลอดทั้งหลักสูตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/pTPDhC ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

เพิ่มเติม : อบรมจริยธรรม_60.pdf