โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น 2017

 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Ryukyus (ประเทศญี่ปุ่น) 2017

ประเภทโครงการ:

  1. URSEP (University of Ryukyus Short-term Student Exchange program)

– ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (มีผลการสอบภาษาอังกฤษคือ TOEFL PBT 500 TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5)

  1. STRP (Short-term Regular Program)

– โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย

– ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน ผู้สมัคร จะต้องมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับดี

นักศึกษาที่สนใจจะต้องส่งเอกสารให้งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.

เพื่อจะได้นำเอกสารไปส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มกราคม 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือการสมัครได้ที่

http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en