ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

“Biomedical Sciences Research and Education in Hong Kong”

โดย

Prof. Dr. Wai-Yee Chan

(Director, School of Biomedical Sciences) และ

Prof. Dr. Chi-Hin Cho

Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 9.30-10.40 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้นคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ โปรดแจ้งความประสงค์ที่งานบริหารงานวิจัยฯ โทร. 053-936026