การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to respond to the reviewers”

โดย Professor Dr.Srijit Das, Professor in Anatomy จาก Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559  เวลา 13.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์