วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30-11.00 น.

โครงการสัมมนา เรื่อง “Manuscript Writing for Health Science Research toward the High Impact Journals”

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการสำคัญในการเขียนและวิธีการนำเสนอข้อมูลในบทความวิจัย

2. เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รับข้อเสนอแนะที่ดี มีแนวทางและกลยุทธ์ ตลอดจนการใช้ภาษาเชิงวิชาการที่ดีสำหรับการเขียนบทความวิจัยให้ประสบผลสำเร็

3. เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยได้

 

สถานที่ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมอบรม      ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ โดยเฉพาะบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีการศึกษาวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสู่นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยได้ จำนวน 45 คน

วิทยากร ได้แก่ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.