ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งเปิดรับสมัครในทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา โดยระบุเงื่อนไขผู้รับทุนการศึกษาดังนี้
1. นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน 25 ปี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 17 (เต็ม 20)
2. นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อายุต้องไม่เกิน 30 ปี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 17 (เต็ม 20)
3. เอกสารประกอบการขอทุนการศึกษา
- สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน 3 หน้า
- แบบฟอร์มขอวีซ่านักศึกษา
- สำเนาวุฒิการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสถานฑูตอิสลามแห่งอิหร่านมาแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสมัครได้โดยตรงต่อไป