1. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสชี่ ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำดวง กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย
วรรธนะจิตติกุล กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.
อนุชาติ
เขื่อนนิล
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ เดชะ กรรมการ
7. นาง วาสนา พิโลนพงศธร เลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์