1. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี
ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสชี่ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา มั่นเขตวิทย์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.
บุษบา ฉั่วตระกูล กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำดวง กรรมการ
7. นาง วาสนา พิโลนพงศธร กรรมการ
8. นาง สุธิดา วงษ์พันธุ์ เลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย