ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งเทศบาลตำบลสันทรายหลวง" เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับการรักษาภายหลังจากออกจากโรงพยาบาล และยังไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตนเองได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งฟื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเขตพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงภาพประกอบ

- การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่ง ทต.สันทรายหลวง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับทต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566


หมายเหตุ - อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฯ