ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภททุน

ประเภทที่ 1 งานผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการ งานวิจัย หรือการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร คณะฯ สนับสนุนทุนตั้งต้น โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท
ประเภทที่ 2 งานต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการ งานวิจัย หรือการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมสุขภาพเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ คณะฯ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 10,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ชิ้นงานหรือผลงานต้นแบบ แนบเพื่อประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการรับทุน

  • หัวหน้าโครงการฯ (principal investigator, PI) ต้องเป็นบุคลากร (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
  • โครงการที่จะส่งขอรับทุนสนับสนุนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาฯ หรือหัวหน้างานฯ ที่หัวหน้าโครงการฯ สังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรโดยการลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการฯ
  • ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย
  • ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ
  • ทุกโครงการฯ จะต้องระบุถึงผลลัพธ์หรือการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
  • ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย 2567 กรุณาจัดส่งโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อมส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยทาง e-doc ระบุประเภทที่ขอรับทุนให้ชัดเจน มายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หรือทุกๆ รอบสิ้นเดือนจนกว่าทุนจะหมด

    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/DIY2567
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://cmu.to/ResearchForm