คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล1
ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย2
ผศ.ดร.อริสา ปาระมียอง3

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Conventional video-based system for measuring the subtask speed of the Timed Up and Go Test in olderadults: Validity and reliability study”

ในวารสาร PLOS ONE
[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0286574

Contact information Click1,Click2,Click3

>> <<