คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว1
ดร.ศิริขวัญ แสงบุญเรือง2

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Ethanolic Extract Propolis-Loaded Niosomes Diminish Phospholipase B1, Biofilm Formation, and Intracellular Replication of Cryptococcus neoformans in Macrophages”

ในวารสาร Molecules

[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.mdpi.com/1420-3049/28/17/6224

Contact information Click1

>> <<