คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์1
ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา2

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Pentagalloyl Glucose: A Review of Anticancer Properties, Molecular Targets, Mechanisms of Action, Pharmacokinetics, and Safety Profile”

ในวารสาร Molecules
[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.mdpi.com/1420-3049/28/12/4856

Contact information Click1, Click2

>> <<