ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่วาง

"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลแม่วาง" เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการเมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับการรักษาภายหลังจากออกจากโรงพยาบาล และยังไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตนเองได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งฟื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเขตพื้นที่ตำบลแม่วาง