คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

รศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Axioscapular and neck extensor muscle behavior during isometric shoulder exertions in patients with nonspecific neck pain with and without a scapular downward rotation posture”

ในวารสาร Gait & Posture

[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s...

Contact information Click

>> <<