คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาวิชาการกับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ ประจำปี 2566: “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาฯ กรุณาลงรายชื่อผ่านแบบฟอร์มตามลิงค์ https://cmu.to/X7UF4 หรือ QR code ดังแนบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้

******************

กำหนดการ

08.00-08.40 น. ลงทะเบียน

08.40-09.00 น. พิธีเปิด

09.00-10.15 น. Experience Sharing from Tacit Knowledge (KM) เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์”

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (CMU-RL 4-7, 8-9)”

โดย คณาจารย์นักวิจัย บุคลากร และบัณฑิตศึกษา

12.00-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30-13.00 น. สรุปและปิดการเสวนาวิชาการ