คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน1
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา2
อ.ดร.สิงห์คำ ธิมา3

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Sema4D silencing increases the sensitivity of nivolumab to B16-F10 resistant melanoma via inhibiting the PI3K/AKT signaling pathway”

ในวารสาร PeerJ

[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://peerj.com/articles/15172/#

Contact information Click1, Click2, Click3

>> <<