คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.อุษณีย์ วัฒนนันท์กุล1
ผศ.ประพัณฐ์ หลวงสุข2
ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์3
ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ4

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Genotypic Distribution and the Epidemiology of Multidrug Resistant Tuberculosis in Upper Northern Thailand”

ในวารสาร Antibiotics

[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.mdpi.com/2079-6382/11/12/1733

Contact information Click1, Click2 Click3, Click4,

>> <<