คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์1
ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล2

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Cognitive Benefits of Physical Exercise, Physical-Cognitive Training, and Technology-Based Intervention in Obese Individuals with and without Postmenopausal Condition: A Narrative Review l”

ในวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health
[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.mdpi.com/1660-4601/19/20/13364

Contact information Click1, Click2

>> <<