คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว1
ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต2
ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ3
ผศ.ดร.อุษณีย์ วัฒนนันท์กุล4
ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ5
ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์6
ดร.ศิริขวัญ แสงบุญเรือง7

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Nano-Delivery System of Ethanolic Extract of Propolis Targeting Mycobacterium tuberculosis via Aptamer-Modified-Niosomes”

ในวารสาร Nanomaterials

[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.mdpi.com/2079-4991/13/2/269

Contact information Click1, Click2, Click3, Click4, Click5, Click6

>> <<