คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ1
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา2
ผศ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา3
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน4
อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ5

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ค.ศ. 2023

ผลงานวิจัยเรื่อง

“The FGFR1 Signaling Pathway Upregulates the Oncogenic Transcription Factor FOXQ1 to Promote Breast Cancer Cell Growth”

ในวารสาร International Journal of Biological Sciences

[SJR (SCImago Journal Rank): Q1]

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ https://www.ijbs.com/v19p0744.htm

Contact information Click1, Click2, Click3, Click4, Click5

>> <<