ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล
Center of Excellence for Molecular Imaging : CEMI

 

เว็บไซต์ศูนย์วิจัย : www.cemithai.com

 

หัวหน้าศูนย์วิจัย:  รศ.ดร. สำรี มั่นเขตต์กรน์


นักวิจัย
รศ.ดร. สุชาติ โกทันย์ 
อ.ดร. สุวิทย์ แซ่โค้ว 
ผศ.ดร. ณฐุปกรน์ เดชสุภา
ดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
ผศ.ดร. ชัชนก อุดมธนกุลชัย
รศ. ดร. เอกรัฐ บุญเชียง
อ. สุทิน ชาญณรงค์
ดร. วิลาศ พุ่มพิมล
อ. พูลฉวี สมบัติศิริ
อ. เยาวเรศ ชูศิริ
 

ความเป็นมา
การสร้างภาพระดับโมเลกุลซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากและได้มีบทบาทที่สำคัญในการ เชื่อมโยงกระบวนการศึกษาการทำงานของสารชีวโมเลกุลในระดับเซลล์ในห้องทดลองจน ถึงระดับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะจากการศึกษาโรค และการรักษาโรคต่าง ๆ ในระดับสัตว์ทดลองจนถึงในระดับคลินิก และนอกจากนี้แล้วเทคนิคการสร้างภาพระดับโมเลกุลยังสามารถใช้ศึกษาการตอบสนอง ของเซลล์ที่มีชีวิตต่อยาหรือสารที่สกัดได้จากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เชิงยาได้ ทั้งในระดับเซลล์ที่เลี้ยงในห้องทดลองและในระดับสิ่งมีชีวิตเช่นหนูและ กระต่ายเป็นต้น เช่นการตรวจระดับการตายของเซลล์มะเร็งในหนูที่ปลูกมะเร็งเมื่อรักษาด้วยสาร โพลีฟีนอลจากธรรมชาติโดยเทคนิคการสร้างภาพ 99mTc-Annexin ได้แสดงให้เห็นว่าสารโพลีฟีนอลดังกล่าวมีศักยภาพที่สามารถใช้เป็นยาต้าน มะเร็งได้
 

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศด้าน Molecular Imaging (เป็นศาสตร์ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆเพื่อประสานความ สัมพันธ์จากระดับโมเลกุลและเซลล์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค)
 

พันธกิจ
1. วิจัยสร้างองค์ความรู้ด้าน Molecular Imaging
2. ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาโทและเอกที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Molecular Imaging 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสู่งานบริการสุขภาพและประโยชน์ทางพาณิชย์

โครงการวิจัยและเป้าหมาย
1. ศึกษาแบบแผนของโมเลกุลที่สามารถผ่านเมมเบรนชีวภาพ และศึกษาตำแหน่งออกฤทธิ์ของสารภายในเซลล์ โดยใช้เทคนิค optical imaging และ spectroscopy
2.  ศึกษาขบวนการตอบสนองของเซลล์ต่อโมเลกุลทั้งในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองด้วยเทคนิคการสร้างภาพระดับโมเลกุล
3.  ศึกษาการกระจายของโมเลกุลและการกำจัดโมเลกุลออกนอกร่างกายระดับสัตว์ทดลองปกติ
4.  ศึกษาความสามารถของโมเลกุลในการยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่ กระจายและยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนมะเร็งในหนูทดลอง
5. วิจัยองค์ความรู้และผลิตสารเภสัชรังสี
6. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยเทคโนโลยีด้านเคมีรังสีและสารเภสัชรังสี และการฝึกอบรมการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติโดยการจัดประชุมวิชาการปีละ 1 ครั้ง
ด้านการบริการ เป็นศูนย์บริการด้าน Molecular Imaging  เพื่อศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง และให้บริการตรวจและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ที่เริ่มต้นสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างระดับโมเลกุลเพื่อ ศึกษากระบวนการเกิดโรคและความก้าวหน้าของโรคในระดับโมเลกุลและเซลล์ในสิ่งมี ชีวิต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเฉพาะเทคนิคการสร้างภาพระดับโมเลกุลซึ่ง เป็นวิธีการศึกษาที่ไม่ทำลายสามารถใช้ตรวจในคนได้เพื่อใช้ในการตรวจการ เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และสรีวิทยาในระดับเซลล์เพื่อที่จะทำนายสุขภาพและหรือใช้เป็นดรรชนีบอกถึง ความสำเร็จของการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพภาคประชาชนในอนาคต เพื่อเผยแพร่ความรู้ของศาสตร์ด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุลให้กับประชาชนในวง กว้าง

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for Molecular Imaging, (CEMI)) ภาควิชารังสี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมกรรม คณะวิทยาสาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ �Imaging Biomarkers: From Research to Clinical Translation ขึ้น โดยได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดประชุม เพื่อต่อยอดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และระดมสมองในบรรดานักวิจัยด้านการสร้าง ภาพระดับโมเลกุล วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นงานวิจัย Molecular Imaging, Nanomaterials และ Biomedical Research ให้กว้างขวางขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการรักษาโรค และเพื่อพัฒนาไปสู่การเปิดคลินิกการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ ซึ่งเป็นการรักษาสุขภาพเชิงรุกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน ต่อไปในอนาคต