ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง" เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับการรักษาภายหลังจากออกจากโรงพยาบาล และยังไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตนเองได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งฟื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเขตพื้นที่ตำบลร้องวัวแดง