:: นวัตกรรม ::

CMU RL 4-7 หมายถึง ผลงานผลิตนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
(ในระดับ CMU RL 4-7 ขึ้นไป คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบที่แสดงผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการหรือภาคสนาม)

CMU RL 8-9 หมายถึง Licensing, spin-off/start-up เชิงพาณิชย์ในผลงานนวัตกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ
(หรือผลงานนวัตกรรมเทียบเท่า CMU RL 8-9 คือ ต้นแบบภาคสนามที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และถูกนำไปใช้จริงโดยส่วนงานภายนอก)
ปีงบประมาณ 2567
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รูปภาพ
CMU RL 4-7 1. หุ่นจำลองแขนงขั้วปอด 3 มิติ (3D Lung bronchial tree model)
อ.ดร.เสาวลักษณ์ เดชะ
2. เครื่องมือประเมินผลลัพท์ความคิดความเข้าใจทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของความคิดความเข้าใจ (Occupational Therapy Outcome Measure for the elderly With Cognitive Impairment) ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
3. โปรแกรมการฝึกการนึกคำสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม รศ.ดร. สุภาพร ชินชัย
นส. พิมพกานต์ หาญป่า
ผศ.ดร. ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา
ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ศ.ดร. ณหทัย วงศ์ปากะรัณย์
รศ.ดร. วรรณนิภา บุญระยอง
นส. ปิยะวรรณ เจริญธัญกรณ์
นายธนศักดิ์ ขาเลศักดิ์
อ.ดร. ณัฐวิภา วาณิชย์เจริญ
4. ระบบจำลองการเรียนรู้การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
5. ลูกประคบร้อนสมุนไพร รศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ
นศ. สิริมาพร สุขสมัย
นศ. ณัฐชนน เรือนเถิน
6. การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แผ่นวัดแรงกดของร่างกายเพื่อป้องกันแผลกดทับ รศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย
ผศ.ดร.สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ
กภ.ณรงค์รัตน์ สวัสติการนนท์
ผศ.ทศพร พิชัย
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับชาติ 1. ชุดคำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 2303003184
ชุดตรวจยีนเอชเอลเอที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิไวเกินจากยาอบาคาเวียร์และยาอัลโลพูรินอล โดยอาศัยเทคนิคพีซีอาร์-เอสเอสพี
ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อนุกูล
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับนานาชาติ 1. JP-7417231 Method and kit of immunochromatography for detecting anti- interferon γ antibodies.
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ปีงบประมาณ 2566
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รูปภาพ
CMU RL 4-7
จำนวน 12 ผลงาน
ส่วนผสมสำหรับขึ้นรูปเป็นวัสดุกันรังสี
ผศ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
Exergames
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
การพัฒนาสื่อความรู้สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ผศ.ดร.นภาลัย ชัยมะหา
รศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย
รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์
ไม้เท้าขาวดัดแปลงด้วยสัญญาณอัลตร้าโซนิคเพื่อสำรวจสิ่งกีดขวางระดับลำตัวและศีรษะสำหรับคนพิการทางการมองเห็น
รศ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
รศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
วัตถุควบคุมคุณภาพชนิดพลาสมาแห้งสำหรับการตรวจวัดระดับ D-dimer
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
โปรแกรมการฟื้นฟูผ่านระบบทางไกลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้มีโอกาสเกิดภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(Tele-Pulmonary Rehabilitation Program for Suspected People with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD))
อ.ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล
ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
ผศ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
แพลตฟอร์มให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัด “PT Help”
นางสาวนิภาพร ทองหลอม
นางสาวจิตภา ชววิสุทธิกูล
นางสาวรุ่งทิวา กันทะอินทร์
นางสาวพิมพ์ ผลเจริญ
นางสาวขนิษฐา วงค์ลังกา
นายฉัตรชัย พีระวัธน์กุล
นายสุพัชชา กองหาโคตร
นางสาวแคทลียา สิทธิโชค
อุปกรณ์วิเคราะห์ผลการตรวจไวรัส SARS-CoV-2 จากภาพถ่ายโดยการใช้เทคนิค RT-LAMP
ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
ผศ.ดร.วุฒิชัย คำดวง
อ.ดร.ศยามล หงส์ใจสี
เครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย
(The Functional Test for Hemiplegic Upper Extremity: FTHUE – Thai Version)
รศ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล
อ.ครองพร ชินชัย
นางสาวเพียงรวี ปิงเมือง
ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินการทรงตัวในท่ายืน
ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
คุณชาคริต วิบูลสุนทรางกุล
ระบบสารสนเทศสุขภาพสู่การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์
รศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย
อ.ดร.เกวลิน ปัญโญ
แอปพลิเคชันวัดมุมความโค้งของกระดูกสันหลังบนภาพเอกซเรย์กระดูกสันหลังแบบกึ่งอัตโนมัติ
ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
CMU RL 4-7
จำนวน 1 ผลงาน
(ด้านบริหารจัดการ)
ระบบบริหารจัดการการใช้ห้องเรียนห้องสอบออนไลน์
(Online AMS Class/Exam Room Management System)
นางสาวกฤตาณัฐ ดวงถาวร
CMU RL 8-9
จำนวน 1 ผลงาน
วัสดุควบคุมคุณภาพเพื่อนําไปใช้ทดสอบความชํานาญการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
(ESR control material)
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับชาติ
จำนวน 11 ผลงาน
เลขที่คำขอสิทธิบัตร 2202003744
ตัวปิดราง
รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
เลขที่คำขอสิทธิบัตร 2202003745
อุปกรณ์บำบัด
รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
เลขที่คำขอสิทธิบัตร 2202003748
ตัวปิดราง
รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
เลขที่คำขอสิทธิบัตร 2202003746
แผ่นประคบ
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
เลขที่คำขอสิทธิบัตร 2202003747
แบบพับแผ่นประคบ
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2303002023
วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน และทีมวิจัย
เลขที่คำขอสิทธิบัตร 2301005010
การออกแบบผลิตภัณฑ์ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อโมเลกุล CD99
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
เลขที่สิทธิบัตร 95076
กรรมวิธีการผลิตนาโนเคอร์คิวมิน
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2303002594
ชุดตรวจคัดกรองเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส
ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2303002569
กระบวนการผลิตสารประกอบไอรอนคิวให้ได้มาตรฐานสู่การประยุกต์ใช้ในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยสารชีววัตถุที่ได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาว
ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2303002469
กรรมวิธีการผลิตแอนติบอดี เอช (anti-H) เลคตินจากมะระจีน (Momordica charantia L.) สำหรับใช้ในการตรวจแอนติเจน เอช และสารหมู่โลหิต เอช
ผศ.ดร.พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับนานาชาติ
จำนวน 1 ผลงาน
สิทธิบัตร Pub. No. US2023/0086835
Flavivirus cross neutralizing antibody and pharmaceutical composition
ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
ปีงบประมาณ 2565
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รูปภาพ
CMU RL 4-7
จำนวน 8 ผลงาน
เครื่องมือประเมินรูปแบบการรับความรู้สึกสำหรับเด็ก 3-12 ปี และเด็กต้องการพิเศษ สำหรับครูในโรงเรียน ฉบับภาษาไทย
รศ.เทียม ศรีคำจักร์
นวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มการประเมินรูปแบบการรับความรู้สึกไทยเพื่อการออกแบบชีวิตของทุกคน Thai Sensory Patterns Assessment Tool/TSPA Digital Platform Innovation for Life Design of All รศ.เทียม ศรีคำจักร์
การพัฒนาระบบการประเมินโอกาสการเกิดภาวะปอดอุดกั้นโดยการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Development of machine learning for screening the risk of obstructive pulmonary disease) ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
อ.ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล
ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ผลสำหรับการควบคุมคุณภาพของเครื่องเอ็มอาร์ไอ ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
ระบบบริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูทางไกลเพื่อผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในชุมชน (Telerehabilitation for physical disability in community setting) ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
อ.ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล
นายสุพัชชา กองหาโคตร
นางสาวปภาวี พรุเพชรแก้ว
โปรแกรมการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์
รศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย
ผศ.ดร.นภาลัย ชัยมะหา
แผ่นประคบเต้านม รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
การผลิต anti-H (lectin) จากสารสกัดหยาบของมะระจีนที่ผ่านกระบวนการระเหิดแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Production of lyophilized of anti-H (lectin) from the crude extract of Chinese bitter gourd) ผศ.ดร.พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์
ผศ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา
ผศ.ดร.น้ําผึ้ง อนุกูล
CMU RL 8-9
จำนวน 3 ผลงาน
นวัตกรรม โมโนโคลนอลแอนติบอดี โคลน MT3 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
และคณะ
เครื่องมือประเมินการรับรู้และความรู้ความเข้าใจสำหรับคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual Test) ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
วัตถุประเมินคุณภาพการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สำหรับการทดสอบความชำนาญ (External quality assessment material in G6PD deficiency screening for proficiency testing) ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับชาติ
จำนวน 7 ผลงาน
เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2203000771
ดีเอ็นเอลูกผสมสายคู่
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ
เลขที่สิทธิบัตร 87118
ชุดตรวจแบบแถบอิมมูโนโครมาโตกราฟิกสำหรับคัดกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย และกรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย ด้วยชุดตรวจดังกล่าว
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
และคณะ
เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2203001238
ส่วนผสมสำหรับขึ้นรูปเป็นวัสดุกันรังสี
ผศ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 19149 (หมดอายุคุ้มครอง 23 ก.ค.68)
เข็มขัดพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
เลขที่คำขอ 2203002192
อุปกรณ์ประคบเต้านม
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
เลขที่คำขอ 2201007844
ชุดตรวจคัดกรองเชื้อวัณโรคในรูปแบบแผ่นแถบทดสอบ
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ
ผศ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
ผศ.ดร.อำภา ยาสมุทร์
ดร.วีรญา ทองคำ
ผศ.ดร.วิธิดา เหล่าผจญ
อ.ดร.นุชจิรา ตาเขียว
เลขที่คำขอ 2203003001
ชุดแผ่นรองนั่งผสานสัญญาณ
ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับนานาชาติ
จำนวน 2 ผลงาน
สิทธิบัตร PCT นานาชาติ WO2022005408
IMMUNOCHROMATOGRAPHIC METHOD AND KIT FOR DETECTING ANTI-INTERFERON GAMMA ANTIBODY
ผลงานโครงการวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการตรวจหาแอนติ-อินเตอร์เฟียรอนแกมมาแอนติบอดีแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิกและชุดตรวจคัดกรองดังกล่าว”
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
เลขที่ PCT/TH2022/000048
STRIP TEST KIT FOR TUBERCULOSIS DIAGNOSIS
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ผศ.ดร. พลรัตน์ พันธุ์แพ
ผศ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
ผศ.ดร.อำภา ยาสมุทร์
ดร.วีรญา ทองคำ
ผศ.ดร.วิธิดา เหล่าผจญ
อ.ดร.นุชจิรา ตาเขียว
ปีงบประมาณ 2564
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รูปภาพ
CMU RL 4-7
จำนวน 9 ผลงาน
ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA จากสิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วยตัวเอง (self-collection HPV DNA testing) ผศ.ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน์ คาร์ราเวย์
การผลิตสารเทียบเทียมเพื่อนำไปใช้ทดสอบความชำนาญการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (EQA ESR) ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
การผลิตปัสสาวะเทียมเพื่อนำไปใช้ในการทดสอบความชำนาญการตรวจปัสสาวะประจำวันในโรงพยาบาล ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
การผลิตสารน้ำเทียมเพื่อนำไปใช้ทดสอบความชำนาญการตรวจสารน้ำในโรงพยาบาล ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกแบบถึงที่หมายและลดการสัมผัส (outreach and contactless care services for proactive COVID-19 testing) ผศ.ดร.วุฒิชัย คำดวง
เครื่องวัดเวลาการปลดปล่อยรังสีเอ็กซ์ของเครื่องเอ็กซเรย์ ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
วัสดุแก้วกันรังสี ผศ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
อุปกรณ์การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการหายใจเข้า อ.ดร.เดชา ปิ่นแก้ว
สารสกัดหน่อไม้ฝรั่ง รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
อ.ดร.สิงห์คา ธิมา
CMU RL 8-9
จำนวน 2 ผลงาน
โครงการ "การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน สำหรับผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง" [บริษัท สวีท ดี (ประเทศไทย) จำกัด มาขอใช้] รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
การผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพเพื่อนำไปใช้ทดสอบความชำนาญการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี (Hemoglobin E Screening control material) ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับชาติ
จำนวน 4 ผลงาน
เลขที่คำขอ 2001006225
กรรมวิธีการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอีด้วยการตกตะกอนโปรตีนและชุดตรวจ
รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ
เลขที่คำขอ 2101006297
กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากเปลือกผลแมคคาเดเมีย
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
เลขที่คำขอ 2103002907
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอิมัลชั่นที่มีสารสกัดจากเปลือกผลแมคคาเดเมีย
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
เลขที่คำขอ 2001000799
ส่วนผสมขนาดอนุภาคนาโนสรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์ที่ประกอบด้วยกรดโรสมารินิกและกรรมวิธีการเตรียม
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับนานาชาติ
จำนวน 1 ผลงาน
เลขที่ WO2021113242
MODEL-BASED NYQUIST GHOST CORRECTION FOR REVERSE READOUT ECHO PLANAR IMAGING
อ.ดร.อุเทน ยะราช
ปีงบประมาณ 2563
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รูปภาพ
CMU RL 4-7
จำนวน 6 ผลงาน
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ GC และ CT ด้วยวิธี In-house multiplex real-time PCR ผศ.ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน์ คาร์ราเวย์
การตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุของภาวะผนังตาชั้นกลางอักเสบ (Infectious uveitis) ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Cytomegalovirus (CMV) เชิงปริมาณ โดยวิธี Quantitative real- time PCR ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่
อุปกรณ์พยุงหลังและบ่าไหล่ (Lumbar-Shoulder Support) รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ตู้อบรังสีอัลตาไวโอเลตซีสำหรับฆ่าเชื้อ ระบบความปลอดภัยสูง ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
อุปกรณ์ให้สัญญาณเพื่อประสานภาพและเสียง ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับชาติ
จำนวน 5 ผลงาน
เลขที่คำขอ 1901007671
กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแทนนิก
ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
เลขที่คำขอ 2003000108
อุปกรณ์ให้สัญญาณเพื่อประสานภาพและเสียง [ต่ออายุอนุสิทธิบัตร]
ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล
(ผู้ร่วมประดิษฐ์)
วิทยาลัย ศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช.
มหาวิทยลัยมหิดล
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1903000680
อุปกรณ์ประคบร้อน (ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุเมื่อ 1 ก.ย. 2563)
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
เลขที่คำขอ 2003001743
เส้นมักกะโรนีที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยดิบดัดแปลงและกรรมวิธีการผลิต
รศ. ดร. รัชดา เครสซี่
เลขที่คำขอ 2002003762
กรรมวิธีการตรวจหาแอนติ-อินเตอร์เฟียรอนแกมมาแอนติบอดีแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิกและชุดตรวจคัดกรองดังกล่าว
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระดับนานาชาติ
จำนวน 1 ผลงาน
US Patent WO2020219642
MODEL-BASED ITERATIVE RECONSTRUCTION FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH ECHO PLANAR READOUT
อ.ดร.อุเทน ยะราช