ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า" เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและประสานความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและปฏิรูประบบสุขภาพ ฟื้นฟูผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระการดูแลพึ่งพิงจากครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลแม่ก๊า