:: ปฏิทินประจำปี ::


แหล่งทุนภายใน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ทุน ระยะเวลาเปิดรับทุน ประกาศผลทุน ติดต่อ
1. ทุนงบประมาณเงินรายได้ กรกฎาคม กันยายน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.36026
2. ทุนโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (บูรณาการข้ามสาขา) กันยายน ตุลาคม
3. ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน ตุลาคม พฤศจิกายน
4. ทุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย จนกว่าทุนจะหมด ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ทุน ระยะเวลาเปิดรับทุน ประกาศผลทุน ติดต่อ
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กุมภาพันธ์-มีนาคม กรกฎาคม-สิงหาคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.43612 ต่อ 4
2. ทุนวิจัยสถาบัน กรกฎาคม-สิงหาคม พฤศจิกายน
3. ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) สิงหาคม-กันยายน พฤศจิกายน
4. ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) สิงหาคม-กันยายน พฤศจิกายน
5. ทุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) สิงหาคม-กันยายน พฤศจิกายน

แหล่งทุนภายนอก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ลำดับ ทุน ระยะเวลาเปิดรับทุน ติดต่อ
โทรศัพท์ Website
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ มกราคม 02-610-5299 https://www.nrct.go.th/
2. ทุนต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก
** ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ**
มีนาคม 02-579-1370 ต่อ 9
3. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เมษายน
4. ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ (8 แผนงาน)
** ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ**
กรกฎาคม
5. ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
** ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ**
สิงหาคม
6. ทุนวิจัย Fundamental Fund (FF)
** ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ**
สิงหาคม
แหล่งทุนภายนอกอื่นๆ
ลำดับ ทุน ระยะเวลาเปิดรับทุน ติดต่อ
โทรศัพท์ Website
1. ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กุมภาพันธ์ 02-579-7435 https://www.arda.or.th/
2. ทุนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กุมภาพันธ์ 02-027-9701 https://www.hsri.or.th/
3. ทุนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) (บพค.) มิถุนายน 02-150-9560 ต่อ 61 https://www.nxpo.or.th/
4. ทุนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) (บพข.)
- รอบที่ 1
- รอบที่ 2

กรกฎาคม
พฤศจิกายน
02-109-5432 ต่อ 871-898 https://pmuc.or.th/