ด้วย สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์ "โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565" เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลืออาจารย์นักวิจัยในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นงานที่รองรับตาม SDGs และมี keyphrases (ให้ความสำคัญกับ SDG 4: Quality Education และ SDG 11: Sustainable cities and communities) มีเงื่อนไขในการสนับสนุนดังนี้

1) การแปลภาษาและตรวจเนื้อหาวิชาการ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 12,000 บาท/เรื่อง

2) การตรวจเนื้อหาวิชาการ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 6,000 บาท/เรื่อง

**หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง**

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สามารถดูรายละเอียดดังเพิ่มเติมได้ที่ QR Code