อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ "โดยไม่มีค่าใช่จ่าย"

ผู้ที่ประสงค์ร่วมส่งผลงานสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่าน -> ลงทะเบียนเข้าร่วมส่งผลงาน และสามารถส่งใบสมัคร ข้อเสนอโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ip@step.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถามข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวชญานิษฐ์ คงแดง chayanit@step.cmu.ac.th โทร 089-261-8108

นางสาวณัฐวลัญช์ แก้วตา natwalan@step.cmu.ac.th โทร 065-241-9741


หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสรืมศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ใบสมัคร ยุทธ 5 มช.docx

ใบสมัคร ยุทธ 5 มช.pdf