ด้วย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์ ผู้ที่สนใจ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการฯ ในปีการศึกษา 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นแบบข้อเสนอออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้ที่เว็ปไซต์ https://cmu.to/cmu21st

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 941473