หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) โดยโครงการจะต้องมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1-3 ปี มี TRL หรือ SRL ตั้งแต่ระดับ 4 เป็นต้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมีภาคเอกชน/ผู้ใช้งาน ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยประกอบด้วย in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข. ได้ที่ https://pmuc.or.th/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ และสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการดังแนบ


บพข.ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2566 (รอบที่ 1)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ บพข. ประจำปี 2566

คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการ บพข. ประจำปี 2566 รอบ 1